0

Košík je prázdny

Vyberte stranu

Vizuálna technika učenia

učenie TROCHA INAK

Pri používaní VIZUÁLNEJ TECHNIKY UČENIA dochádza k efektu hlbšieho spracovania a lepšieho pochopenia nového učiva. Učenie sa stáva pre dieťa zážitkom.

Výhody učenia trocha inakEdukačné kartičky abeceda

Edukačné kartičky
abeceda TROCHA INAK

didaktická pomôcka na
výučbu abecedy

Nejde o bežné učenie sa písmen, ktoré bolo
doposiaľ založené iba na fonetickej (zvukovej) zhode písmena a ilustrácie.

Naše edukačné kartičky sú
založené na VIZUALIZÁCII.

Prečo je VIZUÁLNA TECHNIKA UČENIA tak efektívna v procese výučby? Pretože myslenie detí, najmä v predškolskom veku, je veľmi silno spojené s vizuálnymi predstavami.

Abeceda TROCHA INAK uľahčuje výučbu abecedy
na základe:

Abeceda
TROCHA INAK
uľahčuje výučbu abecedy
na základe:

Vizuálnej zhody

Písmeno abecedy je stvárnené do ilustrácie, ktorá je pre deti vo všeobecnosti známa. Ilustrácia je vizuálne totožná s tvarom písmena – písmeno je vždy jej prirodzenou súčasťou. Dieťa si tak ilustráciu dokáže prirodzene predstaviť – vizualizovať a následne ju spojiť so samotným tvarom písmena.

Do procesu výučby sa zapája aj zrak a nielen sluch, ako bolo doposiaľ zvykom, čím dochádza k efektu lepšieho pochopenia, osvojenia a zapamätania si novej informácie (písmena).

Fonetickej zhody

Zvuková zhoda písmena abecedy a ilustrácie (jej prvou hláskou) je samozrejmosťou.

Príbehu

Vizuálne a zvukové spojenie písmena abecedy a ilustrácie je umocnené zveršovaným príbehom. To predstavuje pre dieťa ďalší podnet, na základe ktorého si lepšie zapamätá písmeno.

Abeceda TROCHA INAK podporuje a rozvíja:

Abeceda
TROCHA INAK
podporuje a rozvíja:

Výhody edukačných kartičiek abeceda
TROCHA INAK

Vizualizácia

Vizuálna predstavivosť je veľmi silná a účinná pomôcka pri výučbe. Pretože poznatok nadobudnutý pomocou vizualizácie je lepšie zapamätateľnejší. Dochádza k efektu hlbšieho spracovania a lepšieho pochopenia novej informácie. Pri používaní vizuálnej techniky učenia sú deti motivovanejšie a s nadšením prijímajú nové poznatky. Výučbu si neuvedomujú, preto prebieha bez nátlaku. Ide o zážitkové a intuitívne učenie, pričom sa iniciuje prirodzený potenciál dieťaťa a jeho kognitívna kapacita.

Čas s ďeťmi

Prvým najdôležitejším učiteľom v živote dieťaťa je rodič. Edukačné kartičky Vám napomôžu efektívnejšie tráviť čas s deťmi pri oboznamovaní sa s abecedou a pri jej výučbe. Nemenej dôležitá je aj tá skutočnosť, že sa pri spoločne trávenom čase navzájom umocňuje citové puto medzi rodičom a dieťaťom.

Zážitok ako spôsob učenia

Zážitkové učenie stimuluje zvedavosť dieťaťa a vyvoláva v ňom záujem po informáciách. Poznatok nadobudnutý zážitkovou formou nevyvoláva v dieťati pocit, že sa niečo musí naučiť. Zážitok rozvíja zmyslové vnímanie dieťaťa a jeho mentálne schopnosti. Taktiež v ňom uspokojuje túžbu po činnosti, učí sa myslieť, upevňuje svoju vôľu a trpezlivosť.

Verše

Každá z kartičiek obsahuje krátky zveršovaný príbeh, ktorý poukazuje na podstatu ilustrácie a písmena. Pomocou veršov dochádza taktiež k efektu hlbšieho spracovania novej informácie. Dieťa si takto nadobudnutú informáciu jednoduchšie zapamätá a pochopí. Vďaka veršom si dieťa taktiež zlepší slovnú zásobu, predstavivosť a schopnosť vyjadrovať sa.

Edukačné kartičky abeceda TROCHA INAK spĺňajú požiadavky platného Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu a vzdelávacích štandárd.

ZÁŽITKOVÉ A INTUITÍVNE UČENIE ZAMERANÉ NA VIZUALIZÁCIU

Čo je podstatou?

Podstatou je uspokojovať prirodzenú potrebu a túžbu dieťaťa po poznaní. Učenie by malo byť pre dieťa intuitívnou hrou plnou priamych osobných zážitkov, ktoré môže vnímať svojimi zmyslami.

Prečo?

Pretože vlastný zážitok je neprenosný! Osobný zážitok nadobudnutý pomocou vizuálnej techniky učenia predstavuje pre dieťa vysokú kvalitu a trvácnosť získaných vedomostí.

Čo je cieľom?

Cieľom zážitkového a intuitívneho učenia zameraného na vizualizáciu je v deťoch podporiť zvedavosť a radosť zo získaných vedomostí.

Zaujala Vás naša tvorba?

Prihláste sa na odber
a dozviete sa o nových
produktoch a ich využití
medzi prvými.