Keď už dieťa ovláda abecedu edukačné kartičky mu poslúžia na upevnenie vedomostí a nadobudnutie nových vedomostí prostredníctvom edukačných úloh, ktoré sú zamerané napríklad na:

 • určovanie počtu slabík v slove
 • určovanie počtu slov vo vete
 • spájanie slabík do slov
 • určovanie pozície hlásky v slove
 • určovanie samohlások, spoluhlások a dvojhlások
 • určovanie krátkej a dlhej samohlásky
 • prepis tlačených písmen na písané písmená
 • rozvoj priestorového vnímania
 • schopnosť vnímania prírody a jej životných cyklov
 • rozvoj verbálneho prejavu
 • rozvoj koncentrácie, postrehu atď.