Kde je? – zamerané na priestorové vnímanie

Táto edukačná úloha precvičuje priestorové vnímanie a orientáciu v priestore. Taktiež slúži k precvičovaniu predložiek a slovných druhov, ktoré označujú umiestnenie predmetu v priestore (vľavo, vpravo, na, nad, pod, v, vedľa, pri, za, pred, vpredu, vzadu, hneď pred hneď za,…)

Z krabičky si dieťa vyberie kartičku so svojou obľúbenou ilustráciou. Rodič túto kartičku umiestni do priestoru, ale tak aby ju dieťa videlo a opýta sa: Kde je tvoja obľúbená kartička?“ Dieťa odpovedá: „Kartička je na parapete, na stoličke, pod stolom, v krabici, pod vankúšom… “

Následne si rolu s dieťaťom vymeníme. Dieťa schová kartičku a rodič opisuje, kde sa kartička nachádza. Rodič môže odpovedať úmyselne nesprávne a sleduje či ho dieťa opraví.

Trénovanie priestorovej orientácie napomáha predchádzať ťažkostiam :
▪️pri pravo-ľavej orientácii
▪️pri oslabenej orientácii v texte
▪️pri opisovaní textu z tabule
▪️pri chápání rozdielov medzi písmenami b, d, m, n
▪️pri písaní a uvedomovaní si smeru vedenia čiary