VIZUÁLNA TECHNIKA UČENIA

Prečo je vizuálna zhoda písmena a ilustrácie efektívna pri výučbe abecedy?

Pretože, len zvuková zhoda písmena a ilustrácie nemusí byť pre dieťa vždy postačujúca – napríklad H ako Hruška.

Pre dieťa je veľmi náročné spojiť slovo Hruška s písmenom H, keď dieťa ešte nemá dostatočne vyvinuté fonologické uvedomovanie, t.j.  nemá dostatočne vyvinutú schopnosť uvedomovať si prvé a posledné hlásky v slove. To znamená, že  je pre neho zložité sa naučiť písmeno H len na základe zvukovej zhody, keď na začiatku slova hruška „nepočuje“ (nevie identifikovať) samotné písmeno H.  

Je veľmi efektívne a nápomocné, keď sa do výučby abecedy zapojí ďalší vnem a to ZRAK. To sa dá však za predpokladu, že medzi písmenkom a obrázkom dochádza k vizuálnej zhode – napríklad  H ako Hrad (viď obrázok). Dieťa si  vie daný obrázok Hradu predstaviť (vizualizovať) a následne spojiť s tvarom písmena H.  Vizuálna zhoda písmena a ilustrácie, t.j. VIZUÁLNA TECHNIKA UČENIA abecedy  výrazne  napomáha  pri výučbe a postupnom nadobúdaní fonologickej a fonematickej schopnosti dieťaťa.  

Výsledky efektívnosti vizuálnej techniky učenia abecedy nám potvrdzujú  z praxe samotní pedagógovia a špeciálni pedagógovia, ktorí pracujú s našimi edukačnými kartičkami abeceda TROCHA INAK.