Kde je?

Zamerané na priestorové vnímanie

Táto edukačná úloha precvičuje priestorové vnímanie a orientáciu v priestore. Zároveň slúži k precvičovaniu predložiek a slovných druhov, ktoré označujú umiestnenie predmetu v priestore (vľavo, vpravo, na, nad, pod, v, vedľa, pri, za, pred, vpredu, vzadu, hneď pred, hneď za,…).
Z krabičky si dieťa vyberie kartičku so svojou obľúbenou ilustráciou. Dospelý túto kartičku umiestni do priestoru, ale tak aby ju dieťa videlo a opýta sa: „Kde je tvoja obľúbená kartička?“ Dieťa odpovedá: „Kartička je na parapete, na stoličke, pod stolom, vedľa čítanky, v krabici, pri tabuli, atď.“
Rolu si môžeme s dieťaťom vymeniť. Dieťa schová kartičku a dospelý opisuje, kde sa kartička nachádza. Dospelý môže odpovedať úmyselne nesprávne a sleduje či ho dieťa opraví. Variant tejto edukačnej úlohy môže byť taký, že si deti navzájom kartičku umiestňujú do priestoru, t.j. jedno dieťa kartičku umiestňuje do priestoru a ďalšie dieťa opisuje, kde sa kartička nachádza.
Trénovanie priestorovej orientácie napomáha predchádzať ťažkostiam: pri pravo – ľavej orientácii, pri oslabenej orientácii v texte, pri opisovaní textu z tabule, pri písaní a uvedomovaní si smeru vedenia čiary, pri chápaní rozdielov medzi písmenami b, d, m, n.