Prvé a posledné

Sluchová analýza vety

Dieťa si náhodne z krabičky vytiahne kartičku. Dospelý prečíta zo zadnej strany edukačnej kartičky dieťaťu prvú vetu z básničky. Úlohou dieťaťa je povedať/napísať, ktoré slovo v prečítanej vete je prvé a ktoré slovo vo vete je posledné. Takýmto spôsobom dospelý prečíta dieťaťu celú básničku. Zo slov, ktoré bude mať dieťa zapísané v zošite sa následne môže pokúsiť vymyslieť novú vetu.

Sluchové vnímanie je neoddeliteľnou súčasťou porozumenia reči a významu slov. Sluchové vnímanie je taktiež súčasťou komunikácie a podieľa sa na rozvoji myslenia. Ide o schopnosť vnímať – rozlišovať jednotlivé zvuky, hlásky, slabiky, slová, intonáciu, rytmus a zapamätať si ich obsah, pričom ho následne dieťa vie aplikovať do vlastného prejavu. Tréning sluchového vnímania je nápomocný v procese výučby čítania a písania.