Sluchové hádanky

Rozvoj sluchovej pamäti

Zmyslom tejto edukačnej úlohy je sluchovo identifikovať a významovo rozlíšiť rovnako, či podobne znejúce slová.

Z krabičky si dieťa vyberie svoju obľúbenú kartičku s ilustráciou a dospelý mu zo zadnej strany kartičky prečíta najskôr celú básničku. Následne dieťaťu prečítame iba prvý verš, pričom silou hlasu zdôrazňujeme slová, ktoré sa rýmujú. Napríklad: „Chobotnica v mori pláva, pod útesmi rada spáva.“
Po prečítaní veršu vyzveme dieťa, aby samo identifikovalo, zopakovalo slová, ktoré sa rýmujú a zároveň ho požiadame, aby vysvetlilo ich význam (čo znamenajú). Taktiež si môže tieto slová zapisovať a následne sa môže pokúsiť vymyslieť k nim ďalšie rýmy. Takto budeme pokračovať aj pri ostatných veršoch.

Daná edukačná úloha rozvíja: sluchovú pamäť, komunikačné schopnosti, schopnosť identifikovať a rozlišovať zvuky, schopnosť vnímať rytmus veršov, schopnosť zreteľne vyslovovať podobne znejúce slová.