Prvé a posledné – sluchová analýza vety

Tréning sluchového vnímania

Dieťa si z krabičky vyberie svoju obľúbenú kartičku. Rodič prečíta dieťaťu prvú vetu z básničky. Úlohou dieťaťa je povedať, ktoré slovo v prečítanej vete je prvé a ktoré slovo vo vete je posledné. Takýmto spôsobom pokračujeme postupne ďalej pri každej jednej vete.

Sluchové vnímanie je neoddeliteľnou súčasťou porozumenia reči a významu slov. Sluchové vnímanie je taktiež súčasťou komunikácie a podieľa sa na rozvoji myslenia. Ide o schopnosť vnímať – rozlišovať jednotlivé zvuky, hlásky, slabiky, slová, intonáciu, rytmus a zapamätať si ich obsah, pričom ho následne dieťa vie aplikovať do vlastného prejavu.

Tréning sluchového vnímania je nápomocný v procese výučby čítania a písania.