Sluchové hádanky – rozlišuj podobne znejúce slová

Zmyslom tejto edukačnej úlohy je sluchovo identifikovať a významovo rozlíšiť rovnako, či podobne znejúce slová.

Z krabičky si dieťa vyberie svoju obľúbenú kartičku s ilustráciou a dospelý mu zo zadnej strany kartičky prečíta celú básničku. Následne dieťaťu prečítame iba prvý verš, pričom silou hlasu zdôrazňujeme slová, ktoré sa rýmujú. Po prečítaní veršu vyzveme dieťa, aby samo identifikovalo, zopakovalo slová, ktoré sa rýmujú a zároveň ho požiadame, aby vysvetlilo ich význam (čo znamenajú). Tak isto budete pokračovať aj pri druhom verši.

Daná edukačná úloha rozvíja:

  • sluchovú pamäť
  • komunikačné schopnosti
    schopnosť identifikovať a rozlišovať zvuky
  • schopnosť vnímať rytmus veršov
  • schopnosť zreteľne vyslovovať podobne znejúce slová