Mgr. Eva Gnothová
pedagogička, MŠ P. Horova, Bratislava

Hoci je obsah edukačných kartičiek upriamený najmä na nenásilné oboznámenie sa s písmenami abecedy, podporuje aj rozvoj komunikačných kompetencií detí predškolského veku vo všetkých jazykových rovinách. A to nielen vo vzdelávacej oblasti – JAZYK A KOMUNIKÁCIA, ale vo viacerých vzdelávacích oblastiach súčasne. Autori totiž rešpektujú skutočnosť, že jednotlivé zložky jazyka je potrebné chápať, rozvíjať a hodnotiť vo vzájomných súvislostiach, vo všetkých vzdelávacích oblastiach. Prostredníctvom vizualizácie, zážitkového a intuitívneho učenia sú deti motivované k zmysluplnému využívaniu jazyka v prirodzenom prostredí a v každodennej komunikácií.
Jednotlivé kartičky sú založené na vizualizácii, vizuálnej a fonematickej zhode písmena a obrázku, čo robí túto pomôcku jedinečnou a zmysluplnou.
Oceňujem vysokú úroveň motivačných básničiek, umiestnených na zadnej strane kartičky. Každá báseň je obsahovo zhodná s výstižnou ilustráciou daného písmena.
Plnením variabilných úloh (zverejnených na webovej stránke www.trochainak.sk) si deti precvičia správnu artikuláciu, výslovnosť hlások, hláskových skupín, ich fonematické uvedomovanie, analýzu a syntézu slov. Pomôžu deťom spoznať pestrosť jazyka, precvičiť si porozumenie textu, predčitateľskú gramotnosť. Riešením úloh prispejú tiež k rozvinutiu slovnej zásoby, vyjadrovacích schopností, logického myslenia a predstavivosti detí. Predkladané úlohy rešpektujú vekové osobnosti detí, sú v súlade s výkonovými a obsahovými štandardmi ukotvenými v Štátnom vzdelávacom programe.