Mgr. Magdaléna Labudová
špeciálna pedagogička, ZŠ Jelenia, Bratislava

Vytvorenie pomôcky na vyučovanie abecedy, ktorá má podporu nielen vo fonematickom vnímaní, ale aj v zrakovom vnímaní je prínosom.
Je dobré, že sa pri každom písmene stereotypne opakuje – nové písmeno, nápovedný obrázok, z druhej strany príbeh v básničke. Deti vedia, čo majú očakávať. Pozitívna je aj ich viacúčelovosť.
Kartičky, hlavne ich ilustrácie, sú spracované tak, že s nimi možno pracovať s deťmi v rôznych vekových kategóriách. Od materskej školy cez základné a špeciálne školy prvého a v niektorých prípadoch aj druhého stupňa.
Veľmi pozitívne hodnotím zvolený materiál, ktorý dáva dieťaťu možnosť cvičenia grafomotoriky. Deti omnoho radšej pracujú s vecami aktívne.
Didaktická pomôcka je spracovaná na vysokej odbornej úrovni. Edukačné kartičky akceptujú požiadavky platného Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu a vzdelávacích štandárd, sú prínosom pre zlepšenie vzdelávacích podmienok žiakov.
Táto metodicko-didaktická pomôcka je využiteľná v materských školách v rámci rozvíjania jazykového cítenia, prípravy na čítanie, rozvíjania slovnej zásoby, v rámci vyučovania na hodinách slovenského jazyka v primárnom vzdelávaní klasických škôl a v rôznych ročníkoch pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aj v špeciálnych školách.