PaedDr. Marta Kolčáková
pedagogička, ZŠ s MŠ Sibírska, Bratislava

Abeceda TROCHA INAK v súlade s cieľmi a s obsahom Štátneho vzdelávacieho programu ponúka aktívne objavovanie, hľadanie, vytváranie verbálnych textov ako základov gramotnosti. Pomáha žiakom postupne sa posunúť od úrovne naivného čitateľa k čítaniu s porozumením. Podporuje komunikačné zručnosti. Je vhodnou pomôckou aj pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Jednotlivé ilustrácie sú čisté, bez vedľajších vizuálnych rušivých podnetov a sú v súlade s realitou, s ktorou sa žiaci bežne stretávajú. Vizuálne a zvukové spojenie je umocnené veršovaným príbehom. Básničky sú jednoducho a ľahko zapamätateľné. Pre žiaka sú pozitívnou motiváciou, poskytujú príležitosť identifikovať riadok, vetu, slabiku, písmeno, podporujú a rozvijú plynulosť reči a slovnú zásobu, sluchovú pamäť a sluchové vnímanie, zrakovú pamäť a zrakové vnímanie, koncentráciu a pozornosť, podporujú mentálny vývoj.
Text je čitateľný, je zvolená správna veľkosť písma.
Učiteľ môže podľa uváženia využívať karty na viacerých vyučovacích predmetoch a prepájať niektoré témy, čím sú podporované medzipredmetové vzťahy. Používanie kartičiek na hodinách je krokom k aktivácii žiakov, prispieva k oživeniu práce na hodinách a rozvíjaniu individuálnych učebných možností.