PRAVIDLÁ VIANOČNEJ AKCIE

„Koľko vedomostí sa zmestí pod stromček?“

 

     Vážení priaznivci vizuálnej techniky učenia,

     tento rok sme pre Vás pripravili zaujímavú vianočnú akciu s názvom:  „Koľko vedomostí  sa zmestí pod stromček?“

     Za každých 54,- EUR (s DPH)  nákupu môžete získať vianočný balíček v hodnote 27,- EUR (s DPH) za symbolických päť centov (s DPH).

     Účelom týchto úplných pravidiel je upraviť podmienky vianočnej akcie  s názvom „Koľko vedomostí sa zmestí pod stromček?“ (ďalej aj ako „Akcia“). Tieto úplné pravidlá akcie (ďalej aj ako „Pravidlá“) sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej akcie prebiehajúcej na území Slovenskej republiky. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel alebo podmienok akcie v propagačných materiáloch s textom týchto Pravidiel majú prednosť tieto Pravidlá. Tieto Pravidlá môže organizátor akcie kedykoľvek zmeniť a doplniť .

 

1) Organizátor akcie
Wintrend, s. r. o., Sabinovská 8, 821 02 Bratislava, IČO: 44725710, DIČ 2022800758, IČ DPH: 2022800758 (ďalej aj ako „Organizátor“)

2) Doba trvania akcie a miesto akcie
Akcia prebieha od 15. 11. 2022 do 20. 12. 2022, 23:59:59 hod., alebo do vypredania zásob (ďalej aj ako „ Doba trvania akcie“) v Slovenskej republike. Výlučným miestom konania akcie je internetový obchod umiesteného na webovej stránke www.trochainak.sk (ďalej aj ako „Webová stránka organizátora „)

3) Účastníci akcie
Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba – spotrebiteľ s adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky. Osoby mladšie ako 16 rokov sa môžu akcie zúčastniť výlučne so súhlasom svojho zákonného zástupcu (tento súhlas je účastník povinný kedykoľvek na vyzvanie organizátora preukázať a doložiť, a to do 10 pracovných dní od doručenia výzvy.) Akcia nie je určená pre veľkoobchodných odberateľov a obchodných partnerov. Účastník akcie musí spĺňať  všetky ostatné podmienky ustanovené v týchto Pravidlách (ďalej aj ako „Účastník“ alebo „Účastník akcie“). Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti na akcii alebo akokoľvek konajú v rozpore s Pravidlami akcie, nebudú do akcie zaradené.  Ak sa zistí, že do akcie bola z akéhokoľvek dôvodu zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti podľa týchto Pravidiel v rozpore s predchádzajúcou vetou, táto osoba bude vylúčená z akcie bez náhrady.

4) Účel akcie
Účelom akcie je propagácia a podpora predaja edukačných produktov TROCHA INAK na webovej stránke Organizátora.

 5)  Podmienky akcie
Účasť v akcii je možná za predpokladu dodržania podmienok akcie definovaných týmito pravidlami akcie. Za každých 54,- EUR s DPH hodnoty nákupu (bez ceny dopravy) si účastník akcie môže zakúpiť vianočný balíček v hodnote 27,- EUR s DPH za symbolických 0,05 EUR s DPH. Daná možnosť zakúpiť si vianočný balíček za každých 54,- EUR s DPH hodnoty nákupu bude účastníkovi akcie ponúknutá priamo na webovej stránke organizátora v sekcii: „ Pokladňa“. Ku každému nákupu bude doúčtovaná hodnota prepravy v EUR s DPH (viď cenník uvedený v päte webovej stránky organizátora, priečinok: „Doprava a platba“). Vianočný balíček obsahuje: 1x Abeceda TROCHA INAK edukačný plagát A2, 1x Abeceda TROCHA INAK edukačné CD, 1x Písmená b,d edukačné listy (A4). Túto Akciu nie je možné kombinovať s inými zľavami alebo zľavovými kupónmi.

 6) Ochrana osobných údajov
Zapojením sa do akcie účastník súhlasí s pravidlami tejto akcie a potvrdzuje, že mu boli riadne poskytnuté informácie o súvisiacom spracúvaní osobných údajov v súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“). Každý účastník akcie zapojením sa do akcie vyjadruje svoj súhlas s týmito Pravidlami a potvrdzuje, že mu boli riadne poskytnuté informácie o súvisiacom spracúvaní osobných údajov na účely akcie a zaväzuje sa ich dodržiavať a neporušovať právny poriadok Slovenskej republiky ani oprávnené záujmy organizátora. Organizátor tým nie je voči účastníkom žiadnym spôsobom viazaný a účastníci nemajú nárok na žiadne iné plnenie zo strany organizátora, ako sú tie, ktoré sú uvedené v týchto Pravidlách. Organizátor nie je zodpovedný za žiadne technické problémy pri prenose údajov prostredníctvom internetu alebo inými elektronickými prostriedkami, ani za dostupnosť webovej stránky akcie alebo webovej stránky: www.trochainak.sk Organizátor si vyhradzuje právo prijímať kedykoľvek rozhodnutia vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa organizácie akcie vrátane zmeny Pravidiel, prerušenia akcie, pozastavenia akcie, predčasného ukončenia akcie alebo vylúčenia ktoréhokoľvek účastníka z akcie bez nároku na náhradu, a to najmä z dôvodu nedodržania Pravidiel akcie alebo podozrenia z protiprávneho konania alebo iného nesprávneho správania zo strany účastníka. Tieto Pravidlá sú úplné a záväzné pre všetkých účastníkov akcie. Aktuálne, úplné a záväzné znenie Pravidiel je k dispozícii u organizátora akcie na: www.trochainak.sk (viď päta webovej stránky,  priečinok:  „Vianočná akcia“. V prípade akýchkoľvek nejasností sa účastníci akcie môžu obrátiť na email:

 

 Tieto pravidlá Vianočnej akcie nadobúdajú účinnosť dňom 15. 11. 2022