Pre školy

Zaujala Vás
VIZUÁLNA TECHNIKA UČENIA?

Chcete sa pripojiť k pedagógom, ktorí nám z praxe potvrdzujú efektívnosť vizuálnej techniky učenia?

Edukačné kartičky abeceda TROCHA INAK akceptujú požiadavky platného Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu a vzdelávacích štandárd.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo ODPORÚČACIU DOLOŽKU k didaktickému prostriedku abeceda TROCHA INAK a zaradilo ju do národného registra didaktických prostriedkov s odporúčacou doložkou.

Ako didaktická pomôcka sú edukačné kartičky
využiteľné pre:

materské
školy

v rámci rozvíjania jazykového cítenia, prípravy na čítanie, rozvíjania slovnej zásoby a vhodné na získanie vedomostí z viacerých vzdelávacích oblastí predprimárneho vzdelávania

základné
školy

v rámci vyučovania na hodinách učebného predmetu slovenského jazyka a vhodné na prepájanie rôznych tém, čím sú podporované medzipredmetové vzťahy

špeciálne
školy

na vyučovacích hodinách učebného predmetu slovenského jazyka a zároveň slúžia na rozvíjanie individuálnych učebných možností žiakov

logopedické
ambulancie

k precvičovaniu motoriky svalov pier, líc a jazyka. Taktiež sú vhodné pre trénovanie správnej výslovnosti jednotlivých hlások a pre rozvoj pasívnej alebo aktívnej slovnej zásoby

centrá
špeciálno-pedagogického
poradenstva

pri depistáži, reedukácii a diagnostike, ktorá je zameraná na zistenie vývinovej úrovne jednotlivých oblastí osobnosti dieťaťa. Zároveň sú vhodné pri zisťovaní školskej zrelosti a pripravenosti na školskú dochádzku

Pridajte sa aj Vy do zoznamu škôl, ktoré vďaka vizuálnej technike učenia zlepšujú vzdelávacie podmienky svojich žiakov. Tento zoznam neustále rastie…

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať:
+421 905 364 033
+421 905 353 256
info@trochainak.sk

Tešíme sa na spoluprácu!

Máte nejaké otázky?