0

Košík je prázdny

Vyberte stranu

Výučba abecedy pomocou VIZUÁLNEJ TECHNIKY UČENIA.
Nejde o štandardnú výučbu abecedy, ktorá bola doposiaľ
založená iba  na fonetickej (zvukovej) zhode písmena a ilustrácie.

Abeceda TROCHA INAK uľahčuje výučbu abecedy prostredníctvom:

Vizuálnej zhody

Písmeno abecedy je stvárnené do ilustrácie, ktorá je pre deti vo všeobecnosti známa. Ilustrácia je vizuálne totožná s tvarom písmena – písmeno je vždy jej prirodzenou súčasťou. Dieťa si tak ilustráciu dokáže prirodzene predstaviť – vizualizovať a následne ju spojiť so samotným tvarom písmena.

Do procesu výučby sa zapája aj zrak a nielen sluch, ako bolo doposiaľ zvykom, čím dochádza k efektu lepšieho pochopenia, osvojenia a zapamätania si novej informácie (písmena).

Fonetickej zhody

Zvuková zhoda písmena abecedy a ilustrácie (jej prvou hláskou) je samozrejmosťou.

Príbehu

Vizuálne a zvukové spojenie písmena abecedy a ilustrácie je umocnené zveršovaným príbehom. To predstavuje pre dieťa ďalší podnet, na základe ktorého si lepšie zapamätá písmeno.

Spojili sme vizuálnu techniku učenia abecedy s hudbou…
Zaspievajte si s Robom Pappom aj Vy 🙂

Hudba vnáša do procesu výučby pozitívnu atmosféru a umožňuje zapojiť počas edukácie všetky zmysly, čo je nevyhnutným predpokladom pre dlhodobú pamäť.

Tóny a rytmus pesničky pomáhajú fixovať učivo a rozvíjať kognitívne schopnosti dieťaťa.
Edukačná pesnička Abeceda TROCHA INAK môže v rámci výučby slúžiť ako hudobné pozadie. Možno ju taktiež využiť aj na to, aby zmenšila nervozitu počas výučby a vyvolala u detí záujem o preberané učivo.

Abeceda TROCHA INAK podporuje a rozvíja:

Povrch edukačných kartičiek je popisovateľný a stierateľný (fixkou na to určenou), ktorú nájdete tu.

Dieťa si tak môže pod dohľadom rodiča/pedagóga precvičovať základný tvar písmen a cibriť grafomotoriku priamo na edukačnej kartičke.

Tipy na edukačné úlohy s edukačno-pracovnými kartičkami nájdete tu.

  • Balenie obsahuje: 27 kusov kartičiek
  • Rozmer kartičiek: 7.5 x 13 cm
  • Hrúbka kartičiek: 1 mm
  • Odporúčaný vek: 3 roky
  • Vyrobené na Slovensku

Edukačné kartičky Abeceda TROCHA INAK akceptujú požiadavky platného Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu a vzdelávacích štandárd.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo ODPORÚČACIU DOLOŽKU k didaktickému prostriedku Abeceda TROCHA INAK a zaradilo ju do národného registra didaktických prostriedkov s odporúčacou doložkou.

Vzdelávajte deti pomocou vizuálnej techniky učenia aj Vy

Prečo je vizuálna technika učenia abecedy efektívna?

Pretože, iba fonetická (zvuková) zhoda písmena a ilustrácie nemusí byť pre dieťa vždy postačujúca ( obrázok H ako Hruška.)

ŠTANDARDNÁ VÝUČBA

Pre dieťa je veľmi náročné spojiť slovo Hruška s písmenom H, keď dieťa ešte nemá dostatočne vyvinuté fonologické uvedomovanie, t. j. nemá dostatočne vyvinutú schopnosť uvedomovať si prvé a posledné hlásky v slove. To znamená, že je pre neho zložité sa naučiť písmeno H len na základe zvukovej zhody, keď na začiatku slova hruška „nepočuje“ (nevie identifikovať) samotné písmeno H.

VIZUÁLNA TECHNIKA UČENIA

Je veľmi efektívne a nápomocné, keď sa do výučby abecedy zapojí ďalší vnem a to ZRAK. To sa dá však za predpokladu, že medzi písmenkom a obrázkom dochádza k vizuálnej zhode – napríklad H ako Hrad (viď obrázok – samotný tvar písmena a ilustrácie je vizuálne zhodný). Dieťa si vie daný obrázok Hradu predstaviť (vizualizovať) a následne spojiť s tvarom písmena H.

Vizuálna technika učenia výrazne napomáha pri postupnom nadobúdaní fonematickej a fonologickej schopnosti dieťaťa.

Zaujala Vás naša tvorba?

Prihláste sa na odber
a dozviete sa o nových
produktoch a ich využití
medzi prvými.