Prečo je vizuálna
zhoda písmena a
ilustrácie efektívna
pri výučbe abecedy?

Pretože, len zvuková zhoda písmena a ilustrácie nemusí byť pre dieťa vždy postačujúca – napríklad H ako Hruška.

Štandardná výučba

Pre dieťa je veľmi náročné spojiť slovo Hruška s písmenom H, keď dieťa ešte nemá dostatočne vyvinuté fonologické uvedomovanie, t. j. nemá dostatočne vyvinutú schopnosť uvedomovať si prvé a posledné hlásky v slove. To znamená, že je pre neho zložité sa naučiť písmeno H len na základe zvukovej zhody, keď na začiatku slova hruška „nepočuje“ (nevie identifikovať) samotné písmeno H.

Vizuálna technika učenia

Je veľmi efektívne a nápomocné, keď sa do výučby abecedy zapojí ďalší vnem a to ZRAK. To sa dá však za predpokladu, že medzi písmenkom a obrázkom dochádza k vizuálnej zhode – napríklad H ako Hrad (viď obrázok). Dieťa si vie daný obrázok Hradu predstaviť (vizualizovať) a následne spojiť s tvarom písmena H.

Abeceda
trocha inak

Vizuálna zhoda písmena a ilustrácie, t. j. VIZUÁLNA TECHNIKA UČENIA abecedy výrazne napomáha pri výučbe a postupnom nadobúdaní fonologickej a fonematickej schopnosti dieťaťa.