Vizuálna technika učenia mení učenie na vedomosti.

Vizuálna technika učenia je v procese výučby veľmi efektívna, pretože myslenie detí v predškolskom  a v mladšom školskom veku je veľmi silno spojené s vizuálnymi predstavami. 

 

Pri používaní vizuálnej techniky učenia dieťa nevníma učivo iba sluchom, ale do procesu výučby je nepretržite zapájaný aj zrak.

 

Spájanie zraku so sluchom vedie k hlbšiemu spracovaniu a lepšiemu pochopeniu jednotlivých súvislostí preberaného učiva. 

 

Vizuálna technika učenia je založená na princípe vizuálnej zhody.

  • Prostredníctvom vizuálnej zhody dieťa podvedome vníma, učí sa jednotlivé tvary písmen a čísel z ilustrácií, ktoré pozoruje.
  • Efektívnosť vizuálnej techniky učenia nastáva v momente, keď dieťa sústredí svoju pozornosť na ilustrácie s vizuálnou zhodou.
  • Vizuálna zhoda preberaného učiva je nevyhnutná k tomu, aby sa vedomosti do mysle dieťaťa dostali aj prostredníctvom zraku.
  • Vďaka vizuálnej zhode si dieťa môže preberané učivo vizualizovať.
  • Poznatok nadobudnutý pomocou vizuálnej zhody je ľahšie zapamätateľnejší a trvácnejší.

Vzdelávajte deti pomocou vizuálnej techniky učenia aj Vy!

Vizuálna technika učenia je určená pre:

Vizuálna technika učenia sa osvedčila aj pri:

Nerobíme to čo ostatní, robíme veci TROCHA INAK.

Recenzie

Vytvorenie pomôcky na vyučovanie abecedy, ktorá má podporu nielen vo fonematickom vnímaní, ale aj v zrakovom vnímaní je prínosom.
Je dobré, že sa pri každom písmene stereotypne opakuje – nové písmeno, nápovedný obrázok, z druhej strany príbeh v básničke. Deti vedia, čo majú očakávať. Pozitívna je aj ich viacúčelovosť.
Kartičky, hlavne ich ilustrácie, sú spracované tak, že s nimi možno pracovať s deťmi v rôznych vekových kategóriách. Od materskej školy cez základné a špeciálne školy prvého a v niektorých prípadoch aj druhého stupňa.
Veľmi pozitívne hodnotím zvolený materiál, ktorý dáva dieťaťu možnosť cvičenia grafomotoriky. Deti omnoho radšej pracujú s vecami aktívne.
Didaktická pomôcka je spracovaná na vysokej odbornej úrovni. Edukačné kartičky akceptujú požiadavky platného Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu a vzdelávacích štandárd, sú prínosom pre zlepšenie vzdelávacích podmienok žiakov.
Táto metodicko-didaktická pomôcka je využiteľná v materských školách v rámci rozvíjania jazykového cítenia, prípravy na čítanie, rozvíjania slovnej zásoby, v rámci vyučovania na hodinách slovenského jazyka v primárnom vzdelávaní klasických škôl a v rôznych ročníkoch pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aj v špeciálnych školách.

Mgr. Magdaléna Labudová
špeciálna pedagogička, ZŠ Jelenia, Bratislava

Nápad i realizácia sú veľmi vhodné pre deti predškolského veku.

Dana

Odporúčam. Pekne spracované karty, ktoré pomáhajú pri výučbe abecedy.
Dieťa si dokáže písmeno vizualizovať a ľahšie zapamätať. Skvelé aj na montessori hry pre škôlkarov.

Ewelin

Prišla mi objednávka, som z nej uchvátená a milo prekvapená. Krásna robota a pomoc pri učení písmen 🙂

Jana

S vizuálnou technikou učenia abecedy sme maximálne spokojní. Umožňuje deťom pochopiť abstraktné pojmy konkrétnou zmyslovou skúsenosťou.  Edukačné kartičky využívame v maximálnej miere. Vzhľadom k tomu, že vyučujeme na princípoch Montessori pedagogiky  nám Abeceda TROCHA INAK do nášho konceptu zapadá a je rovnako efektívna v procese výučby.

Mgr. Katarína Kukoľová
pedagogička, MŠ Monte DETSKÝ SVET, Prešov

Abeceda TROCHA INAK v súlade s cieľmi a s obsahom Štátneho vzdelávacieho programu ponúka aktívne objavovanie, hľadanie, vytváranie verbálnych textov ako základov gramotnosti. Pomáha žiakom postupne sa posunúť od úrovne naivného čitateľa k čítaniu s porozumením. Podporuje komunikačné zručnosti. Je vhodnou pomôckou aj pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Jednotlivé ilustrácie sú čisté, bez vedľajších vizuálnych rušivých podnetov a sú v súlade s realitou, s ktorou sa žiaci bežne stretávajú. Vizuálne a zvukové spojenie je umocnené veršovaným príbehom. Básničky sú jednoducho a ľahko zapamätateľné. Pre žiaka sú pozitívnou motiváciou, poskytujú príležitosť identifikovať riadok, vetu, slabiku, písmeno, podporujú a rozvijú plynulosť reči a slovnú zásobu, sluchovú pamäť a sluchové vnímanie, zrakovú pamäť a zrakové vnímanie, koncentráciu a pozornosť, podporujú mentálny vývoj.
Text je čitateľný, je zvolená správna veľkosť písma.
Učiteľ môže podľa uváženia využívať karty na viacerých vyučovacích predmetoch a prepájať niektoré témy, čím sú podporované medzipredmetové vzťahy. Používanie kartičiek na hodinách je krokom k aktivácii žiakov, prispieva k oživeniu práce na hodinách a rozvíjaniu individuálnych učebných možností.

PaedDr. Marta Kolčáková
pedagogička, ZŠ s MŠ Sibírska, Bratislava

Výhody konceptu vizuálnej techniky učenia:

Vizuálna zhoda a vizualizácia

Vizuálna zhoda preberaného učiva je nevyhnutná k tomu, aby sa vedomosti do mysle dieťaťa dostali aj prostredníctvom zraku. Vďaka vizuálnej zhode si dieťa môže preberané učivo vizualizovať. Vizuálna predstavivosť je veľmi silná a účinná pomôcka pri výučbe. Poznatok nadobudnutý pomocou vizualizácie je lepšie zapamätateľnejší. Dochádza k efektu hlbšieho spracovania a lepšieho pochopenia novej informácie. Pri používaní vizuálnej techniky učenia sú deti motivovanejšie a s nadšením prijímajú nové poznatky. Výučbu si neuvedomujú a prebieha bez nátlaku. Ide o zážitkové a intuitívne učenie, pričom sa iniciuje prirodzený potenciál dieťaťa a jeho kognitívna kapacita.

Spájanie zmyslov počas výučby

Naše edukačné produkty aktivujú vzájomné prepájanie zmyslov počas výučby. Čím viac zmyslov dieťa zapojí do výučby, tým je výučba efektívnejšia a dochádza k pochopeniu jednotlivých súvislostí preberaného učiva, pričom učivo sa lepšie ukladá do pamäte a získaný poznatok je trvácnejší. Sám Jan Amos Komenský zvykol hovoriť: „Treba ustavične spájať sluch so zrakom, jazyk s rukou, to jest to, čo majú vedieť. Má sa nielen rozprávať, aby to vnímali sluchom, ale aj kresliť, aby sa im to dostalo do mysle prostredníctvom zraku.“

Zážitkový a intuitívny spôsob učenia

Je známe, že vlastný zážitok je neprenosný! Vizuálna technika učenia vyvoláva v dieťati zážitok, ktorý stimuluje jeho zvedavosť  a vyvoláva v ňom intuitívny záujem po informáciách. Poznatok nadobudnutý zážitkovou formou nevyvoláva v dieťati pocit, že sa niečo musí naučiť. Zážitok rozvíja zmyslové vnímanie dieťaťa a jeho mentálne schopnosti. Taktiež v ňom uspokojuje túžbu po činnosti, učí sa myslieť, upevňuje svoju vôľu a trpezlivosť. Osobný zážitok nadobudnutú pomocou vizuálnej techniky učenia predstavuje pre dieťa vysokú kvalitu a trvácnosť nadobudnutých vedomostí.

Zaujala Vás naša tvorba?

Prihláste sa na odber
a dozviete sa o nových
produktoch a ich využití
medzi prvými.