VIZUÁLNA TECHNIKA UČENIA

Zážitkové a intuitívne učenie zamerané na vizualizáciu

 

ČO JE PODSTATOU?

Podstatou je uspokojovať prirodzenú potrebu a túžbu dieťaťa po poznaní. Učenie by malo byť pre dieťa intuitívnou hrou plnou priamych osobných zážitkov, ktoré môže vnímať svojimi zmyslami.

PREČO?

Pretože vlastný zážitok je neprenosný! Osobný zážitok nadobudnutý pomocou vizuálnej techniky učenia predstavuje pre dieťa vysokú kvalitu a trvácnosť
získaných vedomostí.

ČO JE CIEĽOM?

Cieľom zážitkového a intuitívneho učenia zameraného na vizualizáciu je v deťoch podporiť zvedavosť a radosť zo získaných vedomostí.


   abeceda 

TROCHA INAK

 didaktická pomôcka na výučbu abecedy 

Nejde o bežné učenie sa písmen, ktoré bolo doposiaľ založené iba na fonetickej (zvukovej) zhode písmena a ilustrácie.

Naše edukačné kartičky sú založené na VIZUÁLIZÁCII.

Prečo je VIZUÁLNA TECHNIKA UČENIA  efektívna v procese výučby? Pretože myslenie detí najmä v predškolskom veku je veľmi silno spojené s vizuálnymi predstavami.

 

abeceda TROCHA INAK uľahčuje výučbu abecedy prostredníctvom:

– VIZUÁLNEJ ZHODY
 Písmeno abecedy je stvárnené do ilustrácie, ktorá je pre deti vo všeobecnosti známa. Ilustrácia je vizuálne totožná s tvarom písmena – písmeno je vždy prirodzenou súčasťou ilustrácie. Dieťa si tak dokáže prirodzene ilustráciu predstaviť – vizualizovať a následne ju spojiť so samotným tvarom písmena. V tomto prípade sa do procesu výučby zapája aj zrak a nielen sluch ako bolo doposiaľ zvykom – dochádza tak k efektu lepšieho pochopenia, osvojenia a zapamätania si novej informácie (písmena).

– FONETICKEJ ZHODY
 Zvuková zhoda písmena abecedy a ilustrácie ( jej prvou hláskou) je samozrejmosťou.

– PRÍBEHU
 Vizuálne a zvukové spojenie písmena abecedy a ilustrácie je umocnené zveršovaným príbehom. Čo predstavuje pre dieťa ďalší podnet, na základe ktorého si lepšie zapamätá písmeno.

 

Edukačné kartičky abeceda TROCHA INAK spĺňajú požiadavky platného Inovovaného štátneho programu a vzdelávacích štandárd

abeceda TROCHA INAK podporuje a rozvíja:

VÝHODY EDUKAČNÝCH KARTIČIEK

VIZUALIZÁCIA

Vizuálna predstavivosť je veľmi silná a účinná pomôcka pri výučbe. Pretože poznatok nadobudnutý pomocou vizualizácie je lepšie zapamätateľnejší. Dochádza k efektu hlbšieho spracovania a lepšieho pochopenia novej informácie. Pri používaní vizuálnej techniky učenia sú deti motivovanejšie a s nadšením prijímajú nové poznatky. Počas výučby si neuvedomujú, že sa učia. Výučba prebieha bez nátlaku. Ide o zážitkové a intuitívne učenie pričom sa iniciuje prirodzený potenciál dieťaťa a jeho kognitívna kapacita.

ZÁŽITOK AKO SPÔSOB UČENIA

Zážitkové učenie stimuluje zvedavosť dieťaťa a vyvoláva v ňom záujem po informáciách. Poznatok nadobudnutý zážitkovou formou nevyvoláva v dieťati pocit, že sa niečo musí naučiť. Zážitok rozvíja zmyslové vnímanie dieťaťa a jeho mentálne schopnosti. Taktiež v ňom uspokojuje túžbu po činnosti, učí sa myslieť, upevňuje svoju vôľu a trpezlivosť.

VERŠE

Každá z kartičiek obsahuje krátky zveršovaný príbeh, ktorý poukazuje na podstatu ilustrácie a písmena. Pomocou veršov dochádza k efektu hlbšieho spracovania novej informácie. Dieťa si takto nadobudnutú informáciu jednoduchšie zapamätá a pochopí. Vďaka veršom si dieťa taktiež zlepší slovnú zásobu, predstavivosť a schopnosť vyjadrovať sa.

ČAS S DEŤMI

Prvým najdôležitejším učiteľom v živote dieťaťa je rodič. Edukačné kartičky Vám napomôžu efektívnejšie tráviť čas s deťmi pri oboznamovaní sa s abecedou a pri jej výučbe. Nemenej dôležitá je aj tá skutočnosť, že sa pri spoločne trávenom čase navzájom umocňuje citové puto medzi rodičom a dieťaťom.

ZAUJALA VÁS NAŠA TVORBA?

O NÁS

Pod značkou TROCHA INAK vyrábame edukačné pomôcky, ktoré sú založené na vizuálnej technike učenia. Našou tvorbou sa snažíme prispieť k tomu, aby bolo učenie pre  deti zážitkom a krokom k ich spokojnosti.

Máte nejaké otázky?

15 + 3 =