Vizuálna technika učenia mení učenie na vedomosti.

Vizuálna technika učenia je v procese výučby veľmi efektívna, pretože myslenie detí v predškolskom  a v mladšom školskom veku je veľmi silno spojené s vizuálnymi predstavami. 

 

Pri používaní vizuálnej techniky učenia dieťa nevníma učivo iba sluchom, ale do procesu výučby je nepretržite zapájaný aj zrak.

 

Spájanie zraku so sluchom vedie k hlbšiemu spracovaniu a lepšiemu pochopeniu jednotlivých súvislostí preberaného učiva. 

 

Vizuálna technika učenia je založená na princípe vizuálnej zhody.

  • Prostredníctvom vizuálnej zhody dieťa podvedome vníma, učí sa jednotlivé tvary písmen a čísel z ilustrácií, ktoré pozoruje.
  • Efektívnosť vizuálnej techniky učenia nastáva v momente, keď dieťa sústredí svoju pozornosť na ilustrácie s vizuálnou zhodou.
  • Vizuálna zhoda preberaného učiva je nevyhnutná k tomu, aby sa vedomosti do mysle dieťaťa dostali aj prostredníctvom zraku.
  • Vďaka vizuálnej zhode si dieťa môže preberané učivo vizualizovať.
  • Poznatok nadobudnutý pomocou vizuálnej zhody je ľahšie zapamätateľnejší a trvácnejší.

Vzdelávajte deti pomocou vizuálnej techniky učenia aj Vy!

Vizuálna technika učenia je určená pre:

Vizuálna technika učenia sa osvedčila aj pri:

Nerobíme to čo ostatní, robíme veci TROCHA INAK.

Recenzie

Ďakujem Vám za tak skvelú pomôcku, už dlho je súčasťou našich tréningov.

Veronika

Perfektné!!!! Určite si dokúpime aj Čísla TROCHA INAK. Veľmi sme spokojní s abecedou.

Elena

Robíte krásnu robotu!

Lenka

Vytvorenie pomôcky na vyučovanie abecedy, ktorá má podporu nielen vo fonematickom vnímaní, ale aj v zrakovom vnímaní je prínosom.
Je dobré, že sa pri každom písmene stereotypne opakuje – nové písmeno, nápovedný obrázok, z druhej strany príbeh v básničke. Deti vedia, čo majú očakávať. Pozitívna je aj ich viacúčelovosť.
Kartičky, hlavne ich ilustrácie, sú spracované tak, že s nimi možno pracovať s deťmi v rôznych vekových kategóriách. Od materskej školy cez základné a špeciálne školy prvého a v niektorých prípadoch aj druhého stupňa.
Veľmi pozitívne hodnotím zvolený materiál, ktorý dáva dieťaťu možnosť cvičenia grafomotoriky. Deti omnoho radšej pracujú s vecami aktívne.
Didaktická pomôcka je spracovaná na vysokej odbornej úrovni. Edukačné kartičky akceptujú požiadavky platného Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu a vzdelávacích štandárd, sú prínosom pre zlepšenie vzdelávacích podmienok žiakov.
Táto metodicko-didaktická pomôcka je využiteľná v materských školách v rámci rozvíjania jazykového cítenia, prípravy na čítanie, rozvíjania slovnej zásoby, v rámci vyučovania na hodinách slovenského jazyka v primárnom vzdelávaní klasických škôl a v rôznych ročníkoch pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aj v špeciálnych školách.

Mgr. Magdaléna Labudová
špeciálna pedagogička, ZŠ Jelenia, Bratislava

Super kartičky! Ďakujem krásne.

Radovana

Naša 3-ročná dcéra je momentálne posadnutá abecedou a tieto kartičky miluje.

Mischella81

Výhody konceptu vizuálnej techniky učenia:

Vizuálna zhoda a vizualizácia

Vizuálna zhoda preberaného učiva je nevyhnutná k tomu, aby sa vedomosti do mysle dieťaťa dostali aj prostredníctvom zraku. Vďaka vizuálnej zhode si dieťa môže preberané učivo vizualizovať. Vizuálna predstavivosť je veľmi silná a účinná pomôcka pri výučbe. Poznatok nadobudnutý pomocou vizualizácie je lepšie zapamätateľnejší. Dochádza k efektu hlbšieho spracovania a lepšieho pochopenia novej informácie. Pri používaní vizuálnej techniky učenia sú deti motivovanejšie a s nadšením prijímajú nové poznatky. Výučbu si neuvedomujú a prebieha bez nátlaku. Ide o zážitkové a intuitívne učenie, pričom sa iniciuje prirodzený potenciál dieťaťa a jeho kognitívna kapacita.

Spájanie zmyslov počas výučby

Naše edukačné produkty aktivujú vzájomné prepájanie zmyslov počas výučby. Čím viac zmyslov dieťa zapojí do výučby, tým je výučba efektívnejšia a dochádza k pochopeniu jednotlivých súvislostí preberaného učiva, pričom učivo sa lepšie ukladá do pamäte a získaný poznatok je trvácnejší. Sám Jan Amos Komenský zvykol hovoriť: „Treba ustavične spájať sluch so zrakom, jazyk s rukou, to jest to, čo majú vedieť. Má sa nielen rozprávať, aby to vnímali sluchom, ale aj kresliť, aby sa im to dostalo do mysle prostredníctvom zraku.“

Zážitkový a intuitívny spôsob učenia

Je známe, že vlastný zážitok je neprenosný! Vizuálna technika učenia vyvoláva v dieťati zážitok, ktorý stimuluje jeho zvedavosť  a vyvoláva v ňom intuitívny záujem po informáciách. Poznatok nadobudnutý zážitkovou formou nevyvoláva v dieťati pocit, že sa niečo musí naučiť. Zážitok rozvíja zmyslové vnímanie dieťaťa a jeho mentálne schopnosti. Taktiež v ňom uspokojuje túžbu po činnosti, učí sa myslieť, upevňuje svoju vôľu a trpezlivosť. Osobný zážitok nadobudnutú pomocou vizuálnej techniky učenia predstavuje pre dieťa vysokú kvalitu a trvácnosť nadobudnutých vedomostí.

Zaujala Vás naša tvorba?

Prihláste sa na odber
a dozviete sa o nových
produktoch a ich využití
medzi prvými.