Vizuálna technika učenia mení učenie na vedomosti.

Vizuálna technika učenia je v procese výučby veľmi efektívna, pretože myslenie detí v predškolskom  a v mladšom školskom veku je veľmi silno spojené s vizuálnymi predstavami. 

 

Pri používaní vizuálnej techniky učenia dieťa nevníma učivo iba sluchom, ale do procesu výučby je nepretržite zapájaný aj zrak.

 

Spájanie zraku so sluchom vedie k hlbšiemu spracovaniu a lepšiemu pochopeniu jednotlivých súvislostí preberaného učiva. 

 

Vizuálna technika učenia je založená na princípe vizuálnej zhody.

  • Prostredníctvom vizuálnej zhody dieťa podvedome vníma, učí sa jednotlivé tvary písmen a čísel z ilustrácií, ktoré pozoruje.
  • Efektívnosť vizuálnej techniky učenia nastáva v momente, keď dieťa sústredí svoju pozornosť na ilustrácie s vizuálnou zhodou.
  • Vizuálna zhoda preberaného učiva je nevyhnutná k tomu, aby sa vedomosti do mysle dieťaťa dostali aj prostredníctvom zraku.
  • Vďaka vizuálnej zhode si dieťa môže preberané učivo vizualizovať.
  • Poznatok nadobudnutý pomocou vizuálnej zhody je ľahšie zapamätateľnejší a trvácnejší.

Vzdelávajte deti pomocou vizuálnej techniky učenia aj vy

Vizuálna technika učenia je určená pre:

Vizuálna technika učenia sa osvedčila aj pri:

Nerobíme to čo ostatní, robíme veci TROCHA INAK

Recenzie

Sú super, nám veľmi pomohli. Krátime si s nimi aj dlhšie cesty autom.

Lenka

Potešili ste ma, nech Boh požehná dielo Vašich rúk.
S úctou

Janka

Nápovedné karty s veľkými tlačenými písmenami sú výbornou vizuálnou
pomôckou pre deti, ktoré sa už o písmená zaujímajú. Ich priradenie ku
tvarovo zhodným obrázkom s podporným materiálom – básňami, ktoré sú
dobrým didaktickým materiálom pre učiteľov.
Do budúcna by sme prijali pri číslach, ak by bolo možné pridať, prípadne
nahradiť číslo znázornením počtom prstov.

Mgr. Dana Filušová
pedagogička, MŠ Krupina

S vizuálnou technikou učenia sme spokojní a oceňujeme jej efektivitu. Napríklad písmeno C je okrúhle ako cibuľa a zároveň je súčasťou ilustrácie cibule. Tvar písmena a tvar ilustrácie je rovnaký a tak si deti  vďaka vizuálnej zhode písmena a ilustrácie bez problémov dokážu osvojiť a zapamätať nové písmeno.
Myslenie detí je spojené s vizuálnymi predstavami a preto vizuálna technika učenia je veľkým prínosom v procese edukácie detí.
Deťom sa ilustrácie veľmi páčia a radi obťahujú jednotlivé tvary písmen priamo na edukačnej kartičke. Samotné básničky, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane edukačných kartičiek používame aj na ranných hrách. Pozitívne hodnotím aj variabilitu edukačných úloh, ktoré sa dajú s edukačnými kartičkami praktikovať.

Bc. Andrea Lörincová
pedagogička, ZŠ s MŠ Veľký Kýr

Super kartičky! Ďakujem krásne.

Radovana

ABECEDU TROCHA INAK, odporúčam ako výbornú učebnú pomôcku do všetkých materských škôl, elementaristom do základných škôl, ako aj špeciálnym pedagógom a školským psychológom, ktorí môžu kartičky využívať a oživiť vlastné prístupy k deťom.

Balenie obsahuje 27 edukačných kartičiek, ktoré sú primerane veľké a najmä vysoko oceňujem ich kvalitu a pevnosť materiálu, takže sa nezničí po prvom použití. Kartičky ponúkajú pedagógom využívať zážitkové a intuitívne učenie, ako aj možnosť individuálneho prístupu k dieťaťu, v ktorom sa môže využiť osobné tempo dieťaťa, a tak mu pomôcť k dobrým výkonom v škole a úspešnosti v živote. Učebná pomôcka pomáha skĺbiť pripravenosť do školy tak vedomostnú ako aj sociálnu, nakoľko učí dieťa komunikovať a dodržiavať očný kontakt s pedagógom, a podporuje predstavivosť dieťaťa.

  Malá krabička je plná múdrosti, láskavosti a najmä hravosti, ktorá posunie naše deti zase o krôčik ďalej k úspechu a spokojnosti v živote. Dáva šancu aj deťom s vývinovými alebo učebnými problémami, aby svojim vlastným osobným tempom dobehli a možno aj predbehli svojich spolužiakov.

PhDr. Gabriela Herényiová, PhD.
psychologička, zameranie školská psychológia

Výhody konceptu vizuálnej techniky učenia

Vizuálna zhoda a vizualizácia

Vizuálna zhoda preberaného učiva je nevyhnutná k tomu, aby sa vedomosti do mysle dieťaťa dostali aj prostredníctvom zraku. Vďaka vizuálnej zhode si dieťa môže preberané učivo vizualizovať. Vizuálna predstavivosť je veľmi silná a účinná pomôcka pri výučbe. Poznatok nadobudnutý pomocou vizualizácie je lepšie zapamätateľnejší. Dochádza k efektu hlbšieho spracovania a lepšieho pochopenia novej informácie. Pri používaní vizuálnej techniky učenia sú deti motivovanejšie a s nadšením prijímajú nové poznatky. Výučbu si neuvedomujú a prebieha bez nátlaku. Ide o zážitkové a intuitívne učenie, pričom sa iniciuje prirodzený potenciál dieťaťa a jeho kognitívna kapacita.

Spájanie zmyslov počas výučby

Naše edukačné produkty aktivujú vzájomné prepájanie zmyslov počas výučby. Čím viac zmyslov dieťa zapojí do výučby, tým je výučba efektívnejšia a dochádza k pochopeniu jednotlivých súvislostí preberaného učiva, pričom učivo sa lepšie ukladá do pamäte a získaný poznatok je trvácnejší. Sám Jan Amos Komenský zvykol hovoriť: „Treba ustavične spájať sluch so zrakom, jazyk s rukou, to jest to, čo majú vedieť. Má sa nielen rozprávať, aby to vnímali sluchom, ale aj kresliť, aby sa im to dostalo do mysle prostredníctvom zraku.“

Zážitkový a intuitívny spôsob učenia

Je známe, že vlastný zážitok je neprenosný! Vizuálna technika učenia vyvoláva v dieťati zážitok, ktorý stimuluje jeho zvedavosť  a vyvoláva v ňom intuitívny záujem po informáciách. Poznatok nadobudnutý zážitkovou formou nevyvoláva v dieťati pocit, že sa niečo musí naučiť. Zážitok rozvíja zmyslové vnímanie dieťaťa a jeho mentálne schopnosti. Taktiež v ňom uspokojuje túžbu po činnosti, učí sa myslieť, upevňuje svoju vôľu a trpezlivosť. Osobný zážitok nadobudnutú pomocou vizuálnej techniky učenia predstavuje pre dieťa vysokú kvalitu a trvácnosť nadobudnutých vedomostí.

Zaujala Vás naša tvorba?

Prihláste sa na odber
a dozviete sa o nových
produktoch a ich využití
medzi prvými.