AHOJTE
TVORIVOSŤ JE NAŠOU PRIDANOU HODNOTOU

TVORIVOSŤ JE NAŠOU PRIDANOU HODNOTOU

Zážitkové a intuitívne učenie

Prečo ?

Pretože vlastný zážitok je neprenosný!
Takto nadobudnutý osobný zážitok z nepoznaného predstavuje pre dieťa vysokú kvalitu a hĺbku
získaných vedomostí.

Podstata:

Podstatou je uspokojovať prirodzenú potrebu a túžbu dieťaťa po poznaní. Učenie by malo byť pre
dieťa intuitívnou hrou plnou priamych osobných zážitkov, ktoré môže vnímať svojimi zmyslami.

CIEĽ:

Podporiť v deťoch zvedavosť a radosť zo získaných vedomostí.

abeceda
TROCHA INAK

- edukačné kartičky -
pomôcka na výučbu abecedy


Nejde  o bežné učenie sa  písmen, ktoré bolo doposiaľ založené iba na fonetickej (zvukovej) zhode písmena a ilustrácie.

Naše edukačné kartičky sú založené na VIZUÁLNEJ TECHNIKE UČENIA.

Prečo je VIZUÁLNA TECHNIKA UČENIA tak účinná a efektívna v procese výučby? Pretože myslenie detí najmä v predškolskom veku je veľmi silno spojené s vizuálnymi predstavami.


Abeceda TROCHA INAK uľahčuje výučbu abecedy prostredníctvom:

– VIZUÁLNEJ  ZHODY
Písmeno abecedy je stvárnené do  ilustrácie, ktorá je pre deti vo všeobecnosti  známa. Ilustrácia je vizuálne totožná s tvarom písmena – písmeno je vždy prirodzenou súčasťou ilustrácie. Dieťa si tak dokáže prirodzene ilustráciu  predstaviť – vizualizovať a následne ju spojiť so samotným tvarom písmena.   V tomto prípade sa do procesu výučby zapája aj zrak a nielen sluch ako bolo doposiaľ zvykom – dochádza tak k efektu lepšieho pochopenia, osvojenia a zapamätania si novej informácie (písmena).

-FONETICKEJ ZHODY
Zvuková zhoda  písmena abecedy a ilustrácie ( jej prvou hláskou) je samozrejmosťou.

-PRÍBEHU
Vizuálne a zvukové spojenie  písmena abecedy a ilustrácie je umocnené zveršovaným príbehom.  Čo predstavuje pre dieťa ďalší podnet, na základe ktorého si lepšie zapamätá písmeno. 

Previous
Next

Balenie obsahuje: 27 kusov kartičiek
Rozmer kartičiek: 7,5 x 13 cm
Hrúbka kartičiek: 1 mm

Povrch kartičiek je popisovateľný a stierateľný (fixkou určenou na bielu tabuľu). Dieťa si tak môže pod dohľadom rodiča/pedagóga precvičovať základný tvar písmen a cibriť grafomotoriku.

15,- EUR

s DPH

 

EFEKTÍVNEJŠIA VÝUČBA ABECEDY

=

vizuálna zhoda +  fonetická zhoda +  príbeh 

 
 

ZAŽITE POZNANIE A RADOSŤ


Abeceda TROCHA INAK
podporuje a rozvíja:

vizuálnu predstavivosť a myslenie

plynulosť reči a slovnú zásobu

sluchovú pamäť a sluchové vnímanie

zrakovú pamäť a zrakové vnímanie

mentálny vývoj dieťaťa

koncentráciu a pozornosť

Výhody edukačných kartičiek

VIZUALIZÁCIA

Vizuálna predstavivosť je veľmi silná a účinná pomôcka pri výučbe. Pretože poznatok nadobudnutý pomocou vizualizácie je lepšie zapamätateľnejší. Dochádza k efektu hlbšieho spracovania a lepšieho pochopenia novej informácie. Pri používaní vizuálnej techniky učenia sú deti motivovanejšie a s nadšením prijímajú nové poznatky. Počas výučby si neuvedomujú, že sa učia. Výučba prebieha bez nátlaku. Ide o zážitkové a intuitívne učenie pričom sa iniciuje prirodzený potenciál dieťaťa a jeho kognitívna kapacita.

ZÁŽITOK AKO SPÔSOB UČENIA

Zážitkové učenie stimuluje zvedavosť dieťaťa a vyvoláva v ňom záujem po informáciách. Poznatok nadobudnutý zážitkovou formou nevyvoláva v dieťati pocit, že sa niečo musí naučiť. Zážitok rozvíja zmyslové vnímanie dieťaťa a jeho mentálne schopnosti. Taktiež v ňom uspokojuje túžbu po činnosti, učí sa myslieť, upevňuje svoju vôľu a  trpezlivosť.

VERŠE

Každá z kartičiek obsahuje krátky zveršovaný príbeh, ktorý poukazuje na podstatu ilustrácie a písmena. Pomocou veršov dochádza k efektu hlbšieho spracovania novej informácie. Dieťa si takto nadobudnutú informáciu jednoduchšie zapamätá a pochopí. Vďaka veršom si dieťa taktiež zlepší slovnú zásobu, predstavivosť a schopnosť vyjadrovať sa.

ČAS S DEŤMI

Prvým najdôležitejším učiteľom v živote dieťaťa je rodič. Edukačné kartičky Vám napomôžu efektívnejšie tráviť čas s deťmi pri oboznamovaní sa s abecedou a pri jej výučbe. Nemenej dôležitá je aj tá skutočnosť, že sa pri spoločne trávenom čase navzájom umocňuje citové puto medzi rodičom a dieťaťom.

A.png

Zaujala Vás našA Tvorba?

G.png

inšpirácie na zážitkové učenie a didaktické úlohy
s kartičkami

O NÁS

Sme manželia Maja a Peťo. Naše dve malé deti sú pre nás neustálou inšpiráciou. Našou tvorbou sa snažíme prispieť k tomu, aby bolo učenie pre všetky deti zážitkom a krokom k ich spokojnosti.

Mhor.png
Máte nejaké otázky?