Vizuálna technika učenia mení učenie na vedomosti.

Vizuálna technika učenia je v procese výučby veľmi efektívna, pretože myslenie detí v predškolskom  a v mladšom školskom veku je veľmi silno spojené s vizuálnymi predstavami. 

 

Pri používaní vizuálnej techniky učenia dieťa nevníma učivo iba sluchom, ale do procesu výučby je nepretržite zapájaný aj zrak.

 

Spájanie zraku so sluchom vedie k hlbšiemu spracovaniu a lepšiemu pochopeniu jednotlivých súvislostí preberaného učiva. 

 

Vizuálna technika učenia je založená na princípe vizuálnej zhody.

  • Prostredníctvom vizuálnej zhody dieťa podvedome vníma, učí sa jednotlivé tvary písmen a čísel z ilustrácií, ktoré pozoruje.
  • Efektívnosť vizuálnej techniky učenia nastáva v momente, keď dieťa sústredí svoju pozornosť na ilustrácie s vizuálnou zhodou.
  • Vizuálna zhoda preberaného učiva je nevyhnutná k tomu, aby sa vedomosti do mysle dieťaťa dostali aj prostredníctvom zraku.
  • Vďaka vizuálnej zhode si dieťa môže preberané učivo vizualizovať.
  • Poznatok nadobudnutý pomocou vizuálnej zhody je ľahšie zapamätateľnejší a trvácnejší.

Vzdelávajte deti pomocou vizuálnej techniky učenia aj Vy!

Vizuálna technika učenia je určená pre:

Vizuálna technika učenia sa osvedčila aj pri:

Nerobíme to čo ostatní, robíme veci TROCHA INAK.

Recenzie

S vizuálnou technikou učenia máme pozitívne skúsenosti. Edukačné pomôcky TROCHA INAK používame hlavne pri edukačných aktivitách zameraných na rozvoj jazyka, reči a slovnej zásoby. Dychovú a artikulačnú rozcvičku, ktorá je súčasťou Logopédie TROCHA INAK využívame  aj počas hudobnej výchovy.
Deti s kartičkami radi pracujú s chuťou aj samostatne. Radi si obkresľujú čísla, ktoré sú na edukačných kartičkách. Pomocou vizuálnej a  kvantitatívnej zhody, ktorá je medzi číslom a ilustráciou si deti dokážu utvárať predstavu početnosti daného čísla.

Mgr. Mária Betinská
pedagóg, MŠ Veľká Čierna

Kartičky sú pekne ilustrované, majú rôzne možnosti využitia. Sú výborným pomocníkom pri učení čísel.

Lucia

Hoci je obsah edukačných kartičiek upriamený najmä na nenásilné oboznámenie sa s písmenami abecedy, podporuje aj rozvoj komunikačných kompetencií detí predškolského veku vo všetkých jazykových rovinách. A to nielen vo vzdelávacej oblasti – JAZYK A KOMUNIKÁCIA, ale vo viacerých vzdelávacích oblastiach súčasne. Autori totiž rešpektujú skutočnosť, že jednotlivé zložky jazyka je potrebné chápať, rozvíjať a hodnotiť vo vzájomných súvislostiach, vo všetkých vzdelávacích oblastiach. Prostredníctvom vizualizácie, zážitkového a intuitívneho učenia sú deti motivované k zmysluplnému využívaniu jazyka v prirodzenom prostredí a v každodennej komunikácií.
Jednotlivé kartičky sú založené na vizualizácii, vizuálnej a fonematickej zhode písmena a obrázku, čo robí túto pomôcku jedinečnou a zmysluplnou.
Oceňujem vysokú úroveň motivačných básničiek, umiestnených na zadnej strane kartičky. Každá báseň je obsahovo zhodná s výstižnou ilustráciou daného písmena.
Plnením variabilných úloh (zverejnených na webovej stránke www.trochainak.sk) si deti precvičia správnu artikuláciu, výslovnosť hlások, hláskových skupín, ich fonematické uvedomovanie, analýzu a syntézu slov. Pomôžu deťom spoznať pestrosť jazyka, precvičiť si porozumenie textu, predčitateľskú gramotnosť. Riešením úloh prispejú tiež k rozvinutiu slovnej zásoby, vyjadrovacích schopností, logického myslenia a predstavivosti detí. Predkladané úlohy rešpektujú vekové osobnosti detí, sú v súlade s výkonovými a obsahovými štandardmi ukotvenými v Štátnom vzdelávacom programe.

Mgr. Eva Gnothová
pedagogička, MŠ P. Horova, Bratislava

Krásne a logicky spracované kartičky pre detičky. Jedna z mojich najlepších investícií do edukačných „hračiek“. Rada odporúčam túto peknú myšlienku ďalej.

Miroslava

Odporúčam. Pekne spracované karty, ktoré pomáhajú pri výučbe abecedy.
Dieťa si dokáže písmeno vizualizovať a ľahšie zapamätať. Skvelé aj na montessori hry pre škôlkarov.

Ewelin

Úžasná pomôcka, TOP!

Anita

Výhody konceptu vizuálnej techniky učenia:

Vizuálna zhoda a vizualizácia

Vizuálna zhoda preberaného učiva je nevyhnutná k tomu, aby sa vedomosti do mysle dieťaťa dostali aj prostredníctvom zraku. Vďaka vizuálnej zhode si dieťa môže preberané učivo vizualizovať. Vizuálna predstavivosť je veľmi silná a účinná pomôcka pri výučbe. Poznatok nadobudnutý pomocou vizualizácie je lepšie zapamätateľnejší. Dochádza k efektu hlbšieho spracovania a lepšieho pochopenia novej informácie. Pri používaní vizuálnej techniky učenia sú deti motivovanejšie a s nadšením prijímajú nové poznatky. Výučbu si neuvedomujú a prebieha bez nátlaku. Ide o zážitkové a intuitívne učenie, pričom sa iniciuje prirodzený potenciál dieťaťa a jeho kognitívna kapacita.

Spájanie zmyslov počas výučby

Naše edukačné produkty aktivujú vzájomné prepájanie zmyslov počas výučby. Čím viac zmyslov dieťa zapojí do výučby, tým je výučba efektívnejšia a dochádza k pochopeniu jednotlivých súvislostí preberaného učiva, pričom učivo sa lepšie ukladá do pamäte a získaný poznatok je trvácnejší. Sám Jan Amos Komenský zvykol hovoriť: „Treba ustavične spájať sluch so zrakom, jazyk s rukou, to jest to, čo majú vedieť. Má sa nielen rozprávať, aby to vnímali sluchom, ale aj kresliť, aby sa im to dostalo do mysle prostredníctvom zraku.“

Zážitkový a intuitívny spôsob učenia

Je známe, že vlastný zážitok je neprenosný! Vizuálna technika učenia vyvoláva v dieťati zážitok, ktorý stimuluje jeho zvedavosť  a vyvoláva v ňom intuitívny záujem po informáciách. Poznatok nadobudnutý zážitkovou formou nevyvoláva v dieťati pocit, že sa niečo musí naučiť. Zážitok rozvíja zmyslové vnímanie dieťaťa a jeho mentálne schopnosti. Taktiež v ňom uspokojuje túžbu po činnosti, učí sa myslieť, upevňuje svoju vôľu a trpezlivosť. Osobný zážitok nadobudnutú pomocou vizuálnej techniky učenia predstavuje pre dieťa vysokú kvalitu a trvácnosť nadobudnutých vedomostí.

Zaujala Vás naša tvorba?

Prihláste sa na odber
a dozviete sa o nových
produktoch a ich využití
medzi prvými.