0

Košík je prázdny

Vyberte stranu

Výučba správnej výslovnosti artikulačne náročných hlások S, Z, C, Š, Ž, Č, L, Ľ, R, F, K, CH pomocou VIZUÁLNEJ TECHNIKY UČENIA.

Ide o logopedickú pomôcku, ktorá ponúka spojenie vizuálnej techniky učenia s overenými radami a návodmi z logopedickej praxe. Vďaka Logopédii TROCHA INAK dieťa priamo počas nácviku hlásky spája sluch so zrakom a jazyk s rukou, čo vedie k zefektívneniu nácviku.

Logopédia TROCHA INAK napomáha pri správnom vyslovovaní artikulačne náročných hlások prostredníctvom:

Vizuálnej zhody

Artikulačne náročná hláska je stvárnené do ilustrácie, ktorá je pre deti vo všeobecnosti známa. Ilustrácia je vizuálne totožná s tvarom hlásky – hláska je vždy prirodzenou súčasťou ilustrácie. Vizuálna zhoda hlásky a ilustrácie je efektívna v tom, že napomáha pri postupnom nadobúdaní fonematického a fonologického uvedomovania, ktoré uľahčuje nácvik správnej artikulácie hlások.

Fonetickej zhody

Zvuková zhoda artikulačne náročnej hlásky a ilustrácie ( jej prvou hláskou) je samozrejmosťou.

DYCHOVEJ A ARTIKULAČNEJ ROZCVIČKY

Cieľom dychovej rozcvičky je docieliť správne dýchanie počas výslovnosti. Cieľom artikulačnej rozcvičky je zlepšiť hybnosť jazyka, pier, sánky, podnebia a mimických svalov tváre.

UVOĽŇOVACÍCH CVIČENÍ

Uvoľňovacie cvičenia jednoduchou formou vysvetľujú ako správne rozcvičiť a uvoľniť artikulačné orgány.

Básničky

Vizuálne a zvukové spojenie artikulačne náročnej hlásky a ilustrácie je umocnené zveršovaným príbehom, ktorý slúži k precvičovaniu hlásky, jazyka a pamäti.

JEMNEJ MOTORIKY

Povrch logopedických kariet je popisovateľný a stierateľný fixkou na to určenou. Dieťaťu to umožňuje počas nácviku hlásky nielen rozprávať, ale aj aktivovať jemnú motoriku obťahovaním ilustrácie a písaním precvičovanej hlásky priamo na logopedickú kartu. Aktiváciou jemnej motoriky prstov sa môžu v mozgu aktivovať spoje pre rozvíjanie reči.

Logopédia TROCHA INAK slúži na:

Povrch logopedických kariet je popisovateľný a stierateľný (fixkou na to určenou), ktorú nájdete tu.

Priamo počas nácviku hlásky dochádza k tomu, že dieťa spája sluch so zrakom a jazyk s rukou, čo vedie k zefektívneniu nácviku. Dieťa počas nácviku výslovnosti hlások nielen rozpráva a pritom dochádza k vnímaniu sluchom, ale aj kreslí, aby sa mu to dostalo do mysle prostredníctvom zraku.
Aktiváciou jemnej motoriky prstov sa môžu v mozgu aktivovať spoje pre rozvíjanie reči.

LOGOPEDICKÉ KARTY PRE KAŽDÚ HLÁSKU OBSAHUJÚ:
1.) Titulnú ilustráciu s grafomotorickými cvičeniami, ktorá je vizuálne aj foneticky zhodná s precvičovanou hláskou. Na titulnej ilustrácii si môže dieťa zároveň aktivovať jemnú motoriku obťahovaním ilustrácie, nadpisu a konkrétnej hlásky, na ktorú je daná logopedická karta zameraná.
Povrch logopedických kariet je popisovateľný a stierateľný fixkou na to určenou.
2.) Uvoľňovacie cvičenia, kde je jednoduchou formou vysvetlené, ako správne rozcvičiť a uvoľniť artikulačné orgány.
3.) Návod, ako správne vysloviť hlásku, ktorého súčasťou je presný popis s grafikou slúžiacou na vyvodzovanie hlásky.
4.) Cvičenie zamerané na tréning hlásky v skupinách so samohláskami, ktoré slúži na precvičovanie danej artikulačne náročnej hlásky.
5.) Básničku, ktorá slúži na precvičovanie hlásky, jazyka a pamäti.
6.) Ilustráciu básničky, ktorá vizuálne znázorňuje artikulačne náročnú hlásku + obsah básne a zároveň slúži na tréning vizuálnej pamäti a vizuálnej predstavivosti.
7.) Motivačné otázky, ktoré vychádzajú z obsahu básničky a fungujú ako podporný prvok, ktorý sa podieľa na nácviku hlásky, rozvoji reči a slovnej zásoby dieťaťa.
8.) Motivačné cvičenie, ktorého zameranie je pri každej hláske rozdielne a slúži na posilnenie medzipredmetových vzťahov (prírodoveda, vlastiveda, matematika), rozvoj jemnej motoriky, cibrenie hlasu, tréning pozornosti, zručnosť, priestorové vnímanie a orientáciu.

KARTA S DYCHOVOU A ARTIKULAČNOU ROZCVIČKOU:
Vyhotovenie karty s dychovou a artikulačnou rozcvičkou je prispôsobené taktiež potrebám dieťaťa. Daná karta obsahuje jednoduchý popis na vykonávanie dychovej a artikulačnej rozcvičky s príslušnými ilustráciami. Úlohou dychovej rozcvičky je docieliť správne dýchanie počas výslovnosti jednotlivých hlások, čím sa zabezpečí lepší a čistejší rečový prejav. Cieľom artikulačnej rozcvičky je zlepšiť hybnosť jazyka, pier, sánky, podnebia a mimických svalov tváre.

KARTA URČENÁ NA VYFARBOVANIE PRECVIČOVANÝCH HLÁSOK:
Cieľom tejto karty je povzbudiť dieťa v jeho napredovaní a úsilí pri artikulačných nácvikoch. Dieťa si môže po úspešne zvládnutom nácviku hlásky danú ilustráciu patriacu k hláske vyfarbiť, čím zároveň bude táto karta slúžiť aj ako stručný prehľad už úspešne zvládnutých hlások. Vyfarbovaním precvičovaných hlások dochádza k rozvoju grafomotorických zručností a jemnej motoriky dieťaťa.

 


Balenie obsahuje:
24x logopedické karty (formát A5), popisovateľné a stierateľné
1x karta s dychovou a artikulačnou rozcvičkou (formát A5)
2x karty s prológom a metodickými pokynmi (formát A5)
1x karta určená na vyfarbovanie precvičovaných hlások (formát A5)

Obalom produktu je box s gumičkou. Je vyrobený z kvalitného papiera s laminovaným povrchom, ktorý bezpečne ochráni logopedické karty pred poškodením + gumička uzavrie box a zabraňuje vypadávaniu logopedických kariet.

Odporúčaný vek: 4 roky
Vyrobené na Slovensku.

UPOZORNENIE:
Logopédia TROCHA INAK neslúži ako hračka. Pri používaní Logopédie TROCHA INAK, ako aj pri realizovaní uvoľňovacích a motivačných cvičení nenechávajte deti bez dozoru dospelej osoby, hrozí tu nebezpečenstvo poranenia, popálenia, udusenia, prehltnutia alebo vdýchnutia malých častí. Deti nenechávajte taktiež bez dozoru dospelej osoby pri realizovaní dychovej a artikulačnej rozcvičky.
Logopédia TROCHA INAK nenahrádza osobný prístup logopéda a jeho terapeutické postupy! Slúži ako doplnková logopedická pomôcka so súborom logopedických cvičení. Pokiaľ máte akékoľvek pochybnosti o správnom rečovom vývoji Vášho dieťaťa, alebo viete, že má určitú vrodenú vývojovú poruchu, ktorá obmedzuje správny rozvoj reči, tak čo najskôr vyhľadajte odborníka a poraďte sa s ním.

 

Vzdelávajte deti pomocou vizuálnej techniky učenia aj Vy.

Zaujala Vás naša tvorba?

Prihláste sa na odber
a dozviete sa o nových
produktoch a ich využití
medzi prvými.