EDUKAČNÉ ÚLOHY S KARTIČKAMI
TROCHA INAK

Cieľom týchto edukačných úloh je stimulovať zvedavosť dieťaťa a vyvolávať v ňom záujem po informáciách. Edukačné úlohy napomáhajú zdokonaľovať zmyslové vnímanie dieťaťa a jeho mentálne schopnosti.

Pri realizácií nasledovných edukačných úloh dochádza vďaka vizuálnej zhode písmena a ilustrácie k vizuálnej technike učenia, kedy dieťa podvedome vníma (učí sa) tvar písmena z obrázku na kartičke.

ČO SA ZMENILO?

tréning koncentrácie

Na stôl položíme 4-5 kartičiek. Spoločne ich s dieťaťom spočítame. Potom si dieťa kartičky prezrie, oboznámi sa s nimi a pomenuje ilustrácie/písmenká na nich. Následne sa otočí chrbtom k stolu. Zatiaľ zmeníme poradie kartičiek. Potom sa dieťaťa opýtame :"Čo sa zmenilo?" Dieťa odpovie a opíše aké zmeny nastali. Napríklad: anjel bol prvý a cibuľa posledná v poradí, zamenili si miesto. Po opísaní zmien môže kartičky usporiadať do pôvodného poradia.

Edukačná úloha rozvíja: postreh, koncentráciu a pozornosť, vizuálnu pamäť, schopnosť vyjadrovať sa, slovnú zásobu...

NA ČO MYSLÍM?

schopnosť opisovať veci

Na stôl vyberieme 3-4 kartičky. Začneme slovne opisovať jednu z kartičiek napríklad: „Rastie v zemi, je štipľavá, slzia z nej oči, je plná vitamínov,…“ Potom dieťaťu povieme: „Uhádni na čo myslím?“ Keď dieťa správne odpovie, následne ukáže na danú kartičku s ilustráciou a pomenuje ju napríklad: C ako Cibuľa. Úlohy si s dieťaťom môžeme zameniť a bude hádať dospelý.

Edukačná úloha podporuje: predstavivosť, schopnosť sústrediť sa, postreh, prehĺbenie slovnej zásoby, schopnosť opisovať veci, schopnosť rozmýšľať o veciach v súvislostiach...

VYMYSLI A NAKRESLI PRÍBEH

rozvoj predstavivosti

Dieťa si náhodne vyberie tri  kartičky z krabičky. Následne sa oboznámi s obrázkami na kartičkách. Na základe obrázkov na kartičkách si vymyslí príbeh, ktorý najskôr prerozpráva a následne nakreslí.

Daná edukačná úloha prehlbuje slovnú zásobu, podporuje plynulosť reči, stimuluje schopnosť vyjadrovať sa a rozvíjať myšlienky, rozvíja predstavivosť a fantáziu.

SNEHULIAKOVE POCITY

obrazotvornosť a imaginácie

Dieťa si zoberie kartičku so snehuliakom. Zatvorí oči a predstaví si, že je snehuliak, ktorý stojí na lúke a vonku začína byť teplo. Úlohou dieťaťa je opísať a nakresliť svoje pocity.

Edukačná úloha je zameraná na: tvorivé vnímanie, rozvoj fantázie, obrazotvornosť, imagináciu.

SKUPINA POJMOV

logický úsudok a zrakové vnímanie

Z krabičky vyberieme kartičky, na ktorých sú nakreslené zvieratá (chobotnica, motýľ, opica, zebra) + jednu kartičku na ktorej nie je zviera (napr. lampáš). Spolu s dieťaťom najskôr pomenujeme, čo je nakreslené na kartičkách. Následnou úlohou dieťaťa je vybrať tú kartičku, ktorá logicky nepatrí do skupiny obrázkov.

 • Dieťa môže doplniť ďalšie slová (zvieratá), ktoré môžu patriť do skupiny pojmov ZVIERA (napr. ovca, koza, pes, mačka, včela…).
 • Dieťa môže napodobniť zvuky, ktoré spomínané zvieratá vydávajú a dospelý môže hádať o aké zviera ide. Úlohy si môžu navzájom zamieňať.
 • Zvieratá môžeme napodobňovať pantomimicky a medzi sebou hádať o aké zviera ide.
 • Rozprávame sa o tom, čím sa spomínané zvieratá živia a aký je rozdiel medzi úžitkovými a divokými zvieratami.

Daná úloha precvičuje: triedenie pojmov do skupín, logický úsudok, zrakové vnímanie, predstavivosť, trpezlivosť, slovnú zásobu, základné poznatky o spôsobe života zvierat, ...

SCHOVÁVAČKA TROCHA INAK

motorika a koordinácia oboch rúk

Ľubovoľné kartičky obmotáme stuhou alebo špagátom. Úlohou dieťaťa je zistiť a následne pomenovať/ napísať do zošita aké písmenko/obrázok je „schovaný “ pod stuhou. Deti si môžu dať navzájom medzi sebou preteky, kto skôr odmotá stuhu a zistí aké písmenko je na kartičke.

Daná úloha rozvíja: jemnú motoriku, schopnosť vykonávať presné pohyby, koordináciu oboch rúk, stimuláciu drobných svalov prstov, rúk a zápästia.

ČO SOM SCHOVAL/LA?

pozornosť a pamäť

Na stôl položíme 4 -5 kartičiek. Dieťa si ich prezrie a každú ilustráciu/písmeno na kartičke pomenuje. Potom sa dieťa otočí chrbtom a my zatiaľ jednu kartičku schováme. Následne sa dieťaťa opýtame: „Povedz, čo som schoval/la?“

Edukačná úloha rozvíja: pozornosť a pamäť, koncentráciu, schopnosť sústrediť sa, slovnú zásobu.

ROBOT

slabikovanie

Dospelý je robot, ktorý nevie súvisle rozprávať, takže jednotlivé slová z kartičiek rozkladá na slabiky  napríklad: „ci-bu-ľa“ – dopomáhame si rytmickým sprievodom (tlieskanie, klopkanie, poskakovanie atď. …). Dieťa je tlmočník a slovo zloží: „cibuľa“. Úlohy je vhodné striedať a súčasne striedať aj ich poradie. Najskôr rozpráva robot, potom tlmočník. Po určitej chvíľke rozpráva prvý tlmočník a následne robot.

Edukačná úloha rozvíja: sluchové vnímanie, sústredenosť, schopnosť skladať a rozkladať slová na slabiky, fonematické a fonologické uvedomovanie, rytmické cítenie.

PÍSMENKOVÝ BUDÍČEK

rozlišovanie hlások

Najskôr sa s dieťaťom dohodneme, ktoré hlásky ho vždy „zobudia“ (napr. H, L). Vyberieme kartičky s dohodnutými hláskami H, L a položíme ich pred dieťa. Dieťa prečíta hlásky z kartičiek (H ako hrad, L ako lampáš) a „zaspí“. To znamená, že si skloní hlavu, prípadne si ľahne na lavicu.

Dospelý začne postupne vyslovovať rôzne slová (napr. hus, jahoda, krokodíl, mama, …). Ihneď ako povieme slovo začínajúce na jednu z dohodnutých hlások H alebo L (napr. hus, hruška, lastovička…) dieťa sa „zobudí“ a zodvihne hlavu a aj  kartičku s danou hláskou.

Edukačná úloha rozvíja: sluchové vnímanie, schopnosť rozlišovať hlásky, schopnosť vyslovovať správne hlásky, slovnú zásobu, ...

ZMEŇ SLOVO

samohláska A

Dieťa najskôr oboznámime so samohláskou A. Dáme mu možnosť preskúmať kartičku s písmenkom A: hmatom, možnosť obtiahnuť prštekom tvar písmena, poukážeme na vizuálnu zhodu s obrázkom anjela  a taktiež na zvukovú zhodu písmena A so slovom anjel. Následne pozorujeme veci v priestore okolo seba ( napr.: v triede, na školskom dvore, v telocvični, v lese…) Dieťa veci v priestore jednotlivo pomenuje a v danom slove vždy zamení všetky samohlásky len na samohlásku A. Napr.: pohár – pahár, anjel – anjal, stena- stana, tabuľa – tabaľa, okno – akna, dvere – dvara, ucho – acha, atď. … Pri tomto učení vznikne veľa zábavných a úsmevných slov. Tie najsmiešnejšie slová si môžete napísať na výkres a nakresliť k ním veľký úsmev. Prípadne takéto záhadné slová môžu byť vašou spoločnou tajnou šifrou – rečou  na dnešný deň, nikto Vám nebude rozumieť 

Daná edukačná úloha rozvíja: schopnosť uvedomovať si hláskovú štruktúru slov, schopnosť správne vyslovovať hlásky, schopnosť rozlišovať samohlásky, slovnú zásobu a komunikačné schopnosti, sluchové vnímanie.

OTÁZKY A ODPOVEDE

rozvoj intelektu

Zo sady vyberieme ľubovoľné kartičky (napríklad: V ako Vrana, E ako Električka, J ako Jahoda, S ako Snehuliak). Dieťaťu ukážeme obrázok a spoločne ho pomenujeme. Potom mu kladieme jednoduché otázky, ktoré s obrázkom súvisia. Napríklad:“ Prečo vrana lieta? Prečo električka nemá pneumatiky? Prečo jeme jahody vtedy, keď sú červené? Prečo sa snehuliak na jar roztopí?“
Úlohy je vhodné si navzájom zamieňať (dieťa kladie otázky, dospelý odpovedá).

Daná edukačná úloha rozvíja: logické myslenie, pozornosť, slovnú zásobu, schopnosť formulovať vety a vyjadrovať sa, schopnosť klásť otázky, všeobecný intelekt, chápanie javov a dejov súvisiacich so životom a prírodou.

PRASKANIE OHŇA

nakresli zvuk

Vyberte si z krabičky kartičku s písmenom L ako Lampáš, v ktorom horí oheň. Zapojte fantáziu so všetkými zmyslami...

Ako by ste nakreslili praskanie ohňa?

Edukačná úloha je zameraná na rozvoj: fantázie, obrazotvornosti, tvorivosti, ... Tvorivosť spočíva aj v tom, keď dokážeme spájať zmysly, ktoré zvyčajne spolu nespájame.

Danou edukačnou úlohu môžeme podporiť medzipredmetové vzťahy a využiť ju na prepojenie témy oheň a nebezpečné situácie.
Podporné otázky k téme oheň a nebezpečné situácie: „ Na čo slúži človeku oheň? Ako si dokáže človek urobiť oheň? Kde si sa všade stretol/la s ohňom? Aké materiály sú horľavé? Môže byť oheň nebezpečný? Ako uhasíš oheň? Čo urobíš, keď vznikne požiar? Čo môže byť príčinou požiarov? Aké číslo má záchranná hasičská služba? Čo všetko uvedieš v telefonáte záchrannej hasičskej službe, keď chceš nahlásiť požiar? „

PREKVAPENIA V ELEKTRIČKE

rozvoj divergentného myslenie

Vyberieme z krabičky kartičku s obrázkom električky, dieťa sa s ňou oboznámi. Prečítame si básničku o električke (druhá strana kartičky), rozprávame sa o tom ako sa správame počas jazdy v električke (nekonzumujeme nápoje a jedlo, nie sme hluční, nevyrušujeme šoféra, uvoľníme miesto starším,…). Následne dáme dieťaťu úlohu : „Nakresli (povedz) čo najviac nápadov, čo by ťa prekvapilo v električke?!“ Možno sa dozviete, že by to bola odkladacia polička na časopisy, veľkonočná výzdoba na oknách,atď….

Daná úloha je zameraná na divergentné myslenie, ktoré napomáha rozvíjať tvorivosť. Divergentné myslenie je také, ktoré nevedie k jednej správnej odpovedi, ale vyžaduje vyprodukovať čo najviac návrhov a riešení.

NEDOKONČENÝ PRÍBEH

rozvoj reči

Dieťa si vyberie ľubovoľnú kartičku, ktorá ho momentálne zaujme, … oboznámi sa s obrázkom a písmenkom na kartičke. Z druhej strany kartičky dieťaťu prečítame iba časť prvej vety. Úlohou dieťaťa je ľubovoľne doplniť vetu a rozvíjať príbeh. Napríklad pri kartičke J ako Jahoda: Šla jahoda pre vodu, lebo ...“ si chcela uvariť čaj, sa chcela napiť, sa chcela umyť, sa chcela pozrieť ako vyzerá v odraze vody, atď.“ Vymyslený príbeh si dieťa môže nakresliť na výkres, alebo si ho môžeme spoločne pantomimicky zahrať.

Táto edukačná úloha podporuje: predstavivosť a tvorivé myslenie, sluchové vnímanie, pozornosť, rozvoj a tempo reči, schopnosť tvoriť slová v správnych tvaroch, schopnosť tvoriť vety...

AKÁ? AKÝ? AKÉ?

prídavné mená

Dieťa si vytiahne z kopy ľubovoľnú kartičku (napr. J ako Jahoda) a pomenuje obrázok na nej. Dieťaťu položíme otázku, v našom prípade pre kartičku s jahodou: „Aká môže byť jahoda?“ Dieťa odpovedá a vymýšľa vlastnosti (prídavné mená) pre daný obrázok, napríklad: sladká, červená, malá, veľká, lesná, zelená,...
Dieťa si môže na výkres nakresliť jahodu (obrázok z kartičky) a k nemu napísať čo najviac prídavných mien (aká môže byť jahoda?).

Edukačná úloha rozvíja: slovnú zásobu, sluchové vnímanie, komunikačné schopnosti, predstavivosť, schopnosť tvoriť prídavné mená (t. j. schopnosť pomenovať vlastnosti vecí, ľudí, zvierať, dejov, okolností, ...), schopnosť spresňovať význam alebo vlastnosti podstatných mien

HÁDANKA

logické uvažovanie

Šatí a oblieka, no sama je nahá.
Cez uško nitku, krajčír jej ťahá.
Čo je to?

Dieťa nájde správnu odpoveď na jednej z kartičiek (pomenuje ilustráciu a hlásku, na ktorú sa daná ilustrácia začína). Hádanky sú pre deti vhodnou aktivitou na rozvoj myslenia, predstavivosti a logického uvažovania.

NÁJDI ROZDIEL

rozlišovanie detailov

Z krabičky vyberieme kartičku (napr. U ako Uhorka). Obrázok uhorky nakreslíme niekoľkokrát na výkres. Pričom iba prvá kresba bude úplná, pri ostatných kresbách úmyselne vynechávame detaily (napr. nenakreslíme oko, obočie, úsmev alebo ruku uhorky atď.). Takto si môžu aj deti navzájom medzi sebou pripraviť pre toho druhého výkres s kresbami a ten druhý bude hľadať rozdiely. Úlohou dieťaťa je vyhľadať a pomenovať, čím sa líši prvý nakreslený obrázok od tých ostatných na výkrese . Obrázky si môže dieťa potom vyfarbiť a dokresliť chýbajúce detaily.

Táto edukačná úloha je zameraná na rozvoj zrakovej diferenciácie. Je to schopnosť rozoznávať jednotlivé prvky a ich detaily. Táto schopnosť je potrebná pri rozlišovaní číslic a písmen, aby nedochádzalo k ich zámene (napr. T-L, 6-9).

ODKVITNUTÁ PÚPAVA

pozorovanie prírody

Vyberieme z krabičky kartičku s písmenom P ako Púpava. Dieťa sa s ňou oboznámi:

 1. vizuálne s ilustráciou púpavy,
 2. prečítame si básničku z druhej strany kartičky.

Dieťa má stále pred sebou kartičku s púpavou, pričom sa začneme rozprávať o púpave… “Keď púpava odkvitne po krajine lieta púpavové páperie – malé padáčiky. Tie malé padáčiky sú semienka púpavy. Vietor ich roznáša sem a tam po krajine. Keď malý padáčik -semienko dopadne na zem, tak na tom mieste z neho vyrastie neskôr nová púpava.“

Podporné otázky: Vedia sa semienka premiestňovať po krajine? Kto roznáša semienka po krajine? Čo vyrastie z malého padáčika – semienka, keď dopadne na zem?

Externá aktivita: Na najbližšej prechádzke sa deti môžu zahrať na vetrík. Deti vyhľadajú na lúke odkvitnutú púpavu… fúkajú do nej a rozsievajú semienka.

Daná edukačná úloha je zameraná na uvedomenie si životného cyklu rastlín, konkrétne na rozmnožovanie rastlín.

DOPLŇOVAČKA

sluchové vnímanie

Táto edukačná úloha je zameraná na schopnosť uvedomovať si zvuky, narábať s nimi a identifikovať ich poradie v slove.

Pred dieťa položíme niekoľko kartičiek (dve, tri, štyri, päť – čím viac, tým väčšia náročnosť). Povieme prvú slabiku slova z jednej kartičky, ktorá je položená pred dieťaťom (napr. MO) . Úlohou dieťaťa je správne doplniť zvyšok slova (…TÝĽ) a danú kartičku so správnou ilustráciou zodvihnúť (M ako Motýľ).

Daná edukačná úloha rozvíja: sluchové vnímanie, schopnosť uvedomiť si hláskovú a slabikovú štruktúru slova, komunikačné schopnosti, ...

KTO ĎALEJ ZÁJDE?

sla-bi-ko-vé preteky

Spoločne sa postavme s dieťaťom na určenú pomyselnú štartovaciu čiaru. Z krabičky si náhodne vyťahujeme po jednej kartičke a začneme sa posúvať vpred (krokovať) na základe jej počtu slabík. Napr.: M ako Motýľ = 2 slabiky = 2 kroky. Kartičky si ťaháme dovtedy pokiaľ sa nám neminú. Vyhráva ten, kto ďalej zájde. Takto si môžu dať deti medzi sebou navzájom „slabikové preteky“.

Slabika sa vyslovuje na jedno otvorenie úst. Podľa toho, koľkokrát pri vyslovení slova pohnete bradou, sánkou = počet slabík v slove. Pri určovaní počtu slabík v slove si dieťa môže pomáhať rytmickým sprievodom, tlieskaním, klopkaním, bubnovaním, dupaním, skákaním,…

Zároveň môžeme využiť popisovateľný povrch kartičiek a ku každej ilustrácii dieťa nakreslí toľko bodiek, koľko má dané slovo/ilustrácia slabík. Alebo môže samotné slovo na zadnej strane kartičky rozdeliť na slabiky čiarkami, prípadne oblúčikmi určiť počet slabík v slove.

Daná edukačná úloha podporuje: vnímanie slabík, vnímanie rytmu, rozvoj reči, sluchové rozlišovanie slabík a je vhodná aj ako tréning na nácvik čítania.

KDE JE?

zamerané na priestorové vnímanie

Táto edukačná úloha precvičuje priestorové vnímanie a orientáciu v priestore. Zároveň slúži k precvičovaniu predložiek a slovných druhov, ktoré označujú umiestnenie predmetu v priestore (vľavo, vpravo, na, nad, pod, v, vedľa, pri, za, pred, vpredu, vzadu, hneď pred, hneď za,…).

Z krabičky si dieťa vyberie kartičku so svojou obľúbenou ilustráciou. Dospelý túto kartičku umiestni do priestoru, ale tak aby ju dieťa videlo a opýta sa: „Kde je tvoja obľúbená kartička?“ Dieťa odpovedá: „Kartička je na parapete, na stoličke, pod stolom, vedľa čítanky, v krabici, pri tabuli, atď.“

Rolu si môžeme s dieťaťom vymeniť. Dieťa schová kartičku a dospelý opisuje, kde sa kartička nachádza. Dospelý môže odpovedať úmyselne nesprávne a sleduje či ho dieťa opraví. Variant tejto edukačnej úlohy môže byť taký, že si deti navzájom kartičku umiestňujú do priestoru, t.j. jedno dieťa kartičku umiestňuje do priestoru a ďalšie dieťa opisuje, kde sa kartička nachádza.

Trénovanie priestorovej orientácie napomáha predchádzať ťažkostiam: pri pravo – ľavej orientácii, pri oslabenej orientácii v texte, pri opisovaní textu z tabule, pri písaní a uvedomovaní si smeru vedenia čiary, pri chápaní rozdielov medzi písmenami b, d, m, n.

UHÁDNI HMATOM

tréning jemnej motoriky

Pripravíme si pre dieťa rôzne veci, predmety + krabičku s edukačnými kartičkami a vložíme to do košíka, látkového vrecka alebo krabice (napr. zošit, papier, knižku, loptičku, kocky , farbičky, gumu, jablko, atď. + krabičku s edukačnými kartičkami) – predmety nesmú byť ostré, aby neprišlo k poraneniu.

Úlohou dieťaťa je hmatom určiť a rozoznať o aký predmet ide. Úlohu vykonávame tak, že dieťaťu zaviažeme šatkou oči a ono si z košíka vyberá rôzne predmety a podľa hmatu sa snaží určiť o aký predmet ide. Pokiaľ je to pre dieťa náročné, je vhodné mu predtým predmety ukázať, umožniť mu, aby si ich vzalo do ruky, pomenovalo ich a až potom začneme realizovať túto edukačnú úlohu .

Daná edukačná úloha prispieva k rozvoju hmatového vnímania, ktoré súvisí s rozvojom jemnej motoriky a grafomotoriky. Tú školáci potrebujú predovšetkým pri nácviku písania.

ZDROBNENINY

hra so slovami

Z krabičky vyberieme ľubovoľné kartičky. Úlohou dieťaťa je povedať/napísať zdrobneninu k ilustrácii, ktorá sa nachádza na kartičke: napr. motýľ – motýlik (anjel – anjelik, cibuľa – cibuľka, jahoda – jahôdka, chobotnica – chobotnička, atď.).

Podporná otázka pre dieťa: „Ako voláme motýľa, ktorý je maličký?“ Podporná grafomotorická aktivita: Dieťa na výkres nakreslí veľkého motýľa a malého motýlika, pričom pod obrázky napíše ich pomenovanie (motýľ – motýlik).

Táto edukačná úloha rozvíja aktívnu slovnú zásobu dieťaťa a dieťa sa zároveň učí si uvedomovať, že jedno slovo môže mať aj viacero tvarov.

BEZ SLOV

rozvoj neverbálneho prejavu

Nielen slovami a ilustráciami sa dá vyjadriť myšlienka. Úlohou dieťaťa pri tejto edukačnej úlohe je stvárniť dej básničky, ktorý sa nachádza na zadnej strane edukačnej kartičky.

Dospelý prečíta básničku dieťaťu a úlohou dieťaťa je zobrazovať gestami všetko čo počuje. Dieťa stvárňuje básničku bez slov pomocou mimiky a gestikulačných pohybov, pričom môže použiť aj prvky tanca. Variant tejto edukačnej úlohy môže byť taký, že sa realizuje bez zásahu dospelej osoby, t.j. jedno dieťa číta básničku a druhé dieťa stvárňuje obsah a význam slov, ktorý mu bol prečítaný v básničke.

Edukačná úloha je zameraná na rozvoj: neverbálneho prejavu, tvorivosti a obrazotvornosti, pohotových reakcií, koncentrácie, schopnosti porozumenia obsahu a významu slov.

PRVÉ A POSLEDNÉ

sluchová analýza vety

Dieťa si náhodne z krabičky vytiahne kartičku. Dospelý prečíta zo zadnej strany edukačnej kartičky dieťaťu prvú vetu z básničky. Úlohou dieťaťa je povedať/napísať, ktoré slovo v prečítanej vete je prvé a ktoré slovo vo vete je posledné. Takýmto spôsobom dospelý prečíta dieťaťu celú básničku. Zo slov, ktoré bude mať dieťa zapísané v zošite sa následne môže pokúsiť vymyslieť novú vetu.

Sluchové vnímanie je neoddeliteľnou súčasťou porozumenia reči a významu slov. Sluchové vnímanie je taktiež súčasťou komunikácie a podieľa sa na rozvoji myslenia. Ide o schopnosť vnímať – rozlišovať jednotlivé zvuky, hlásky, slabiky, slová, intonáciu, rytmus a zapamätať si ich obsah, pričom ho následne dieťa vie aplikovať do vlastného prejavu. Tréning sluchového vnímania je nápomocný v procese výučby čítania a písania.

SLUCHOVÉ HÁDANKY

rozvoj sluchovej pamäti

Zmyslom tejto edukačnej úlohy je sluchovo identifikovať a významovo rozlíšiť rovnako, či podobne znejúce slová.

Z krabičky si dieťa vyberie svoju obľúbenú kartičku s ilustráciou a dospelý mu zo zadnej strany kartičky prečíta najskôr celú básničku. Následne dieťaťu prečítame iba prvý verš, pričom silou hlasu zdôrazňujeme slová, ktoré sa rýmujú. Napríklad: „Chobotnica v mori pláva, pod útesmi rada spáva.“
Po prečítaní veršu vyzveme dieťa, aby samo identifikovalo, zopakovalo slová, ktoré sa rýmujú a zároveň ho požiadame, aby vysvetlilo ich význam (čo znamenajú). Taktiež si môže tieto slová zapisovať a následne sa môže pokúsiť vymyslieť k nim ďalšie rýmy. Takto budeme pokračovať aj pri ostatných veršoch.

Daná edukačná úloha rozvíja: sluchovú pamäť, komunikačné schopnosti, schopnosť identifikovať a rozlišovať zvuky, schopnosť vnímať rytmus veršov, schopnosť zreteľne vyslovovať podobne znejúce slová.

ŽIVOT MOTÝĽA

vnímanie prírody

Pripravíme si plastelínu, listy rastlín, edukačnú kartičku M ako Motýľ. Dieťa sa najskôr oboznámi s ilustráciou na kartičke a pomenuje čo sa na kartičke nachádza. Potom sa dieťaťa opýtate:“ Vieš ako prichádzajú motýle na svet?“ Ak nie, teraz Ti vyrozprávam motýlí životný príbeh.

Položíme pred seba edukačnú kartičku s motýľom a začneme rozprávať nižšie uvedený text, pričom názorne z plastelíny modelujeme to o čom rozprávame… až budeme mať pred sebou vymodelovaný celý životný cyklus motýľa. Následne dieťa vyzveme, aby nám pomohlo a budeme spoločne z plastelíny modelovať ďalšie vajíčka, húseničky a kukle pričom, nám dieťa voľne prerozpráva to, čo si zapamätalo o motýľoch. Na záver si z plastelíny vymodelujeme písmeno M ako motýľ.

TEXT: Motýľ kladie vajíčka na listy rastlín. Po 3 – 5 dňoch sa z vajíčka vyliahne húsenica. Húsenička sa živí šťavou z rastlín a listami. Je veľmi hladná – žravá, preto zje obrovské množstvo listov. Keď už je húsenica veľká, nájde si vhodné miesto na zakuklenie. Húsenica sa zakuklí a v kukle sa začnú diať zázraky… Húsenica sa v kukle premení na motýľa. Po niekoľkých dňoch obal kukly praskne a vylezie z nej motýľ, ktorý lieta z kvetinky na kvetinku a živí sa nektárom. Po 4 -7 dňoch po vykuklení je motýľ opäť pripravený klásť vajíčka.

Daná edukačná úloha je zameraná na: vnímanie prírody, uvedomovanie si životného cyklu motýľa, grafomotoriku, drobnú prácu s rukami, kde dochádza ku koordinácií rúk, schopnosť formulovať jednoduché rozvité vety, ...

ZAPÁJANIE ZMYSLOV

ako chutí J

Táto edukačná úloha je zameraná na rozvíjanie zmyslov a spoznávanie písmena J. Pripravíme si edukačné kartičky a jahody.

Z krabičky  vyberieme kartičku s písmenom J ako Jahoda a následne prejdeme k oboznamovaniu sa s písmenom J pomocou:

 1. SLUCHU: dieťa pomenuje ilustráciu, čo sa na nej nachádza – upriamime pozornosť na zvukovú zhodu písmena J a prvej hlásky slova Jahoda
 2. ZRAKU:  dieťa si vizuálne spojí samotný tvar písmena J s ilustráciou Jahody – táto vizuálna technika učenia je umožnená len vďaka vizuálnej zhode tvaru písmena a ilustrácie, (prirodzenou súčasťou ilustrácie Jahody je samotné písmeno J)
 3. CHUTI: dieťa ochutná jahody a opíše ich chuť – pre zintenzívnenie zmyslov si dieťa môže zatvoriť oči
 4. ČUCHU: dieťa si privonia k miske s jahodami a opíše ich vôňu – pre zintenzívnenie zmyslov si dieťa môže zatvoriť oči
 5. HMATU: dieťa skúma prstami drsný povrch jahody a jej jednotlivé semienka na povrchu, následne opíše čo cíti

Čím viac zmyslov dieťa zapojí do procesu výučby, tým je výučba efektívnejšia. V mozgu dieťaťa sa vytvára viac nervových spojov, vďaka ktorým si dieťa dokáže vybaviť informácie z výučby aj neskôr – dochádza k lepšiemu zapamätaniu a pochopeniu novej informácie.