0

Košík je prázdny

Vyberte stranu

Recenzie

Pozrite si, čo o nás píšu iní

S vizuálnou technikou učenia abecedy sme maximálne spokojní. Umožňuje deťom pochopiť abstraktné pojmy konkrétnou zmyslovou skúsenosťou.  Edukačné kartičky využívame v maximálnej miere. Vzhľadom k tomu, že vyučujeme na princípoch Montessori pedagogiky  nám Abeceda TROCHA INAK do nášho konceptu zapadá a je rovnako efektívna v procese výučby.

Mgr. Katarína Kukoľová

pedagogička, MŠ Monte DETSKÝ SVET, Prešov

Abeceda TROCHA INAK v súlade s cieľmi a s obsahom Štátneho vzdelávacieho programu ponúka aktívne objavovanie, hľadanie, vytváranie verbálnych textov ako základov gramotnosti. Pomáha žiakom postupne sa posunúť od úrovne naivného čitateľa k čítaniu s porozumením. Podporuje komunikačné zručnosti. Je vhodnou pomôckou aj pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Jednotlivé ilustrácie sú čisté, bez vedľajších vizuálnych rušivých podnetov a sú v súlade s realitou, s ktorou sa žiaci bežne stretávajú. Vizuálne a zvukové spojenie je umocnené veršovaným príbehom. Básničky sú jednoducho a ľahko zapamätateľné. Pre žiaka sú pozitívnou motiváciou, poskytujú príležitosť identifikovať riadok, vetu, slabiku, písmeno, podporujú a rozvijú plynulosť reči a slovnú zásobu, sluchovú pamäť a sluchové vnímanie, zrakovú pamäť a zrakové vnímanie, koncentráciu a pozornosť, podporujú mentálny vývoj.
Text je čitateľný, je zvolená správna veľkosť písma.
Učiteľ môže podľa uváženia využívať karty na viacerých vyučovacích predmetoch a prepájať niektoré témy, čím sú podporované medzipredmetové vzťahy. Používanie kartičiek na hodinách je krokom k aktivácii žiakov, prispieva k oživeniu práce na hodinách a rozvíjaniu individuálnych učebných možností.

PaedDr. Marta Kolčáková

pedagogička, ZŠ s MŠ Sibírska, Bratislava

Hoci je obsah edukačných kartičiek upriamený najmä na nenásilné oboznámenie sa s písmenami abecedy, podporuje aj rozvoj komunikačných kompetencií detí predškolského veku vo všetkých jazykových rovinách. A to nielen vo vzdelávacej oblasti – JAZYK A KOMUNIKÁCIA, ale vo viacerých vzdelávacích oblastiach súčasne. Autori totiž rešpektujú skutočnosť, že jednotlivé zložky jazyka je potrebné chápať, rozvíjať a hodnotiť vo vzájomných súvislostiach, vo všetkých vzdelávacích oblastiach. Prostredníctvom vizualizácie, zážitkového a intuitívneho učenia sú deti motivované k zmysluplnému využívaniu jazyka v prirodzenom prostredí a v každodennej komunikácií.
Jednotlivé kartičky sú založené na vizualizácii, vizuálnej a fonematickej zhode písmena a obrázku, čo robí túto pomôcku jedinečnou a zmysluplnou.
Oceňujem vysokú úroveň motivačných básničiek, umiestnených na zadnej strane kartičky. Každá báseň je obsahovo zhodná s výstižnou ilustráciou daného písmena.
Plnením variabilných úloh (zverejnených na webovej stránke www.trochainak.sk) si deti precvičia správnu artikuláciu, výslovnosť hlások, hláskových skupín, ich fonematické uvedomovanie, analýzu a syntézu slov. Pomôžu deťom spoznať pestrosť jazyka, precvičiť si porozumenie textu, predčitateľskú gramotnosť. Riešením úloh prispejú tiež k rozvinutiu slovnej zásoby, vyjadrovacích schopností, logického myslenia a predstavivosti detí. Predkladané úlohy rešpektujú vekové osobnosti detí, sú v súlade s výkonovými a obsahovými štandardmi ukotvenými v Štátnom vzdelávacom programe.

Mgr. Eva Gnothová

pedagogička, MŠ P. Horova, Bratislava

Vytvorenie pomôcky na vyučovanie abecedy, ktorá má podporu nielen vo fonematickom vnímaní, ale aj v zrakovom vnímaní je prínosom.
Je dobré, že sa pri každom písmene stereotypne opakuje – nové písmeno, nápovedný obrázok, z druhej strany príbeh v básničke. Deti vedia, čo majú očakávať. Pozitívna je aj ich viacúčelovosť.
Kartičky, hlavne ich ilustrácie, sú spracované tak, že s nimi možno pracovať s deťmi v rôznych vekových kategóriách. Od materskej školy cez základné a špeciálne školy prvého a v niektorých prípadoch aj druhého stupňa.
Veľmi pozitívne hodnotím zvolený materiál, ktorý dáva dieťaťu možnosť cvičenia grafomotoriky. Deti omnoho radšej pracujú s vecami aktívne.
Didaktická pomôcka je spracovaná na vysokej odbornej úrovni. Edukačné kartičky akceptujú požiadavky platného Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu a vzdelávacích štandárd, sú prínosom pre zlepšenie vzdelávacích podmienok žiakov.
Táto metodicko-didaktická pomôcka je využiteľná v materských školách v rámci rozvíjania jazykového cítenia, prípravy na čítanie, rozvíjania slovnej zásoby, v rámci vyučovania na hodinách slovenského jazyka v primárnom vzdelávaní klasických škôl a v rôznych ročníkoch pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aj v špeciálnych školách.

Mgr. Magdaléna Labudová

špeciálna pedagogička, ZŠ Jelenia, Bratislava

Dieťa môže písmená aj obkreslovať špeciálnou fixkou, nakoľko povrch kartičky je popisovateľný a stierateľný. Okrem senzorickej (sluchovej a zrakovej) stopy vo vnímaní tak vzniká aj grafomotorická, čo uľahčuje, urýchľuje a upevňuje proces osvojenia si jednotlivých veľkých písmen abecedy.
Pridanou hodnotou edukačných kartičiek je ich použitie aj na viaceré interaktívne činnosti. Napríklad na podporu priestorovej orientácie, keď už dieťaťu známu kartičku učiteľ/rodič začlení na určité miesto medzi iné predmety v zornom poli dieťaťa a dieťa ju má rýchlo rozoznať. Zaujímavý a obohacujúci je aj nápad spojenia poznávania písmen s príbehom zo života alebo prírody. Konkrétne napr. pri písmene M a obrázku motýľa je možné vysvetliť dieťaťu jednotlivé fázy jeho vývoja.

PhDr. Katarína Zborteková

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Písmenkové edukačné kartičky na mňa spravili ohromný dojem. Sú zhotovené s obrovskou láskou a záujmom o dieťa. Učím na prvom stupni a tiež tak „trocha inak“. Pri zavádzaní abecedy postupujem veľmi podobne a môžem potvrdiť, že tento systém funguje.

Na prvý pohľad jednoduché: vidíme abstraktný tvar písmena  v konkrétnom obrázku. Hm, zaujímavé, poviete si. Tvary písmen sa však takto otlačia do detí oveľa prirodzenejšie. Pri tomto spôsobe neoslovujeme iba hlavu, ktorú zaťažíme nejakou informáciou. Ponúkneme príbeh, básničku, obrázok… a to je cesta nielen k intelektu, ale priamo k duši dieťaťa. A to je to dôležité.

Všetko, čoho sa v pedagogike dotkneme cez srdce a cit dieťaťa, je oveľa trvácnejšie a hodnotnejšie. Je to skutočne formujúce. Vítam túto iniciatívu, ktorá by mohla byť inšpiráciou a konkrétnou pomôckou pre učiteľov, rodičov  a pre prácu s deťmi so špeciálnymi potrebami.

Mgr. Zuzana Bugárová

pedagogička, ZŠ Waldorf, Bratislava

ABECEDU TROCHA INAK, odporúčam ako výbornú učebnú pomôcku do všetkých materských škôl, elementaristom do základných škôl, ako aj špeciálnym pedagógom a školským psychológom, ktorí môžu kartičky využívať a oživiť vlastné prístupy k deťom.

Balenie obsahuje 27 edukačných kartičiek, ktoré sú primerane veľké a najmä vysoko oceňujem ich kvalitu a pevnosť materiálu, takže sa nezničí po prvom použití. Kartičky ponúkajú pedagógom využívať zážitkové a intuitívne učenie, ako aj možnosť individuálneho prístupu k dieťaťu, v ktorom sa môže využiť osobné tempo dieťaťa, a tak mu pomôcť k dobrým výkonom v škole a úspešnosti v živote. Učebná pomôcka pomáha skĺbiť pripravenosť do školy tak vedomostnú ako aj sociálnu, nakoľko učí dieťa komunikovať a dodržiavať očný kontakt s pedagógom, a podporuje predstavivosť dieťaťa.

  Malá krabička je plná múdrosti, láskavosti a najmä hravosti, ktorá posunie naše deti zase o krôčik ďalej k úspechu a spokojnosti v živote. Dáva šancu aj deťom s vývinovými alebo učebnými problémami, aby svojim vlastným osobným tempom dobehli a možno aj predbehli svojich spolužiakov.

PhDr. Gabriela Herényiová, PhD.

psychologička, zameranie školská psychológia

Ľahko zapamätateľné a veselé básničky neodrádzali syna od nácviku. Popisovanie kariet a zhoda obrázku s hláskou sú super. Nám pomohlo a nácvik bol bez stresu.

Zuzana

-krásne ilustrácie
-kvalitné a trváce prevedenie (použila som aj pre súrodenca)
-deti sa tešili na nácvik hlások (vďaka obrázkom a motivačným cvičeniam)

Petra

Logopedické karty sú super. Konečne všetky potrebné cvičenia na nácvik hlásky pokope. Veľmi dcére uľahčilo nácvik, že mohla priamo na karty písať a obťahovať obrázky.

Jana

Oceňujem popisovateľný a stierateľný povrch kartičiek + vizuálna zhoda hlásky a obrázku sú u nás veľký pomocník.

Lenka

Hodnota čísla znázornená v obrázku je top. Kartičky sú z pevného kartónu a popisovateľné, čo nám vyhovuje.

Petra

Zaujala Vás naša tvorba?

Prihláste sa na odber
a dozviete sa o nových
produktoch a ich využití
medzi prvými.