0

Košík je prázdny

Vyberte stranu
PhDr. Katarína Zborteková
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Dieťa môže písmená aj obkreslovať špeciálnou fixkou, nakoľko povrch kartičky je popisovateľný a stierateľný. Okrem senzorickej (sluchovej a zrakovej) stopy vo vnímaní tak vzniká aj grafomotorická, čo uľahčuje, urýchľuje a upevňuje proces osvojenia si jednotlivých veľkých písmen abecedy.
Pridanou hodnotou edukačných kartičiek je ich použitie aj na viaceré interaktívne činnosti. Napríklad na podporu priestorovej orientácie, keď už dieťaťu známu kartičku učiteľ/rodič začlení na určité miesto medzi iné predmety v zornom poli dieťaťa a dieťa ju má rýchlo rozoznať. Zaujímavý a obohacujúci je aj nápad spojenia poznávania písmen s príbehom zo života alebo prírody. Konkrétne napr. pri písmene M a obrázku motýľa je možné vysvetliť dieťaťu jednotlivé fázy jeho vývoja.